Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

21 October 2020
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 30 september
STARKT BYGGMAX I STARK MARKNAD
SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET 2020
• Nettoomsättningen ökade till 2 200 (1 813) Mkr, en tillväxt med 21,4 procent.
• Koncernens valutajusterade jämförbara försäljning ökade med 20,4 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,1 (32,2) procent.
• EBITA uppgick till 335 (220) Mkr, en EBITA-marginal på 15,2 (12,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 325 (210) Mkr, en rörelsemarginal på 14,8 (11,6) procent.
• Periodens resultat uppgick till 250 (156) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 4,09 (2,55) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -311 (-155) Mkr.
• Under perioden öppnades tre (tre) butiker.
• Under tredje kvartalet har den finansiella påverkan på Byggmax Group från covid-19-pandemin varit fortsatt
positiv.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 2,75 kronor per aktie.

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40