Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Byggmax tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, på sätt som närmare redogörs för i den årliga bolagsstyrningsrapporten, fogad till årsredovisningen. Styrelsen ansvarar också, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, för den interna kontrollen. Rapporten om intern kontroll publiceras som en del av bolagsstyrningsrapporten och finns att ladda ned.