Återköp av aktier

Återköpsprogrammet syftar till att anpassa Byggmax kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Byggmax kommer också efter återköpen av egna aktier att ha en stark finansiell ställning som möjliggör företagets tillväxtstrategi framöver. Byggmax utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av periodens resultat förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Aktieåterköpsprogram 2021

Årsstämman beslutade den 6 maj 2021 att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet, beslutat att införa ett återköpsprogram omfattande högst 3 049 900 aktier till maximalt 200 miljoner kronor.

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande: