Bolagsstyrning

BolagsstyrningBolagsstyrning

Koncernens styrning

Byggmax Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Bolagsstyrning i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs av den svenska aktiebolagslagen, Stockholmsbörsens regelverk och koden (gällande kod för svensk bolagsstyrning). Byggmax tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Om bolag som omfattas av koden i något avseende inte tillämpar koden skall detta tydligt anges och skälen förklaras. Byggmax eventuella avvikelser från koden och motiveringar redovisas löpande i bolagsstyrningsrapporten. Information om svensk kod för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida: http://www.bolagsstyrning.se/.

 
Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Gunilla Spongh (ordförande) samt Lars Ljungälv och Catarina Fagerholm. Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen. Utskottet träffar bolagets revisorer tre gånger per år då bland annat revisionsplaner och revisionsrapporter behandlas. Vid mötena med bolagets revisorer ges utskottet möjligheten att möta revisorn utan den verkställande direktörens närvaro.


Organisationskarta bolagsstyrning

Ledning och kontroll av Byggmaxkoncernen fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordningen. Organisationskartan nedan visar strukturen för bolagets styrning. 

BolagsstyrningBolagsstyrning
Frågor
Har du frågor kring detta kontakta:
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40