ValberdningenValberdningen

Valberedningen

Principer för hur valberedning utses i Byggmax

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

· val av ordförande vid årsstämma,      

· antal styrelseledamöter,  

· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

· val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt

· beslut om principer för hur valberedning utses.

6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.


Valberedningen har följande sammansättning:

Peter Anderson från RBC Investor Services Trust

Vegard Søraunet från Verdipapirfonde Odin Sverige

Anders Algotsson från Afa Försäkring

Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)


Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected]

Sista dag för att lämna förslag till stämman är 18 mars 2020.