Styrelseutskott och utskottsarbete

styrelseutskottstyrelseutskott

Under 2018 har ett separat revisionsutskott tillsatts. Revisionsutskottet består av Gunilla Spongh (ordförande) samt Ullrika Eliasson och Daniel Mühlbach. Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen.

Utskottet träffar bolagets revisorer tre gånger per år då bland annat revisionsplaner och revisionsrapporter behandlas. Vid mötena med bolagets revisorer ges utskottet möjligheten att möta revisorn utan den verkställande direktörens närvaro.