Riskhantering och känslighetsanalys

Riskhantering och känslighetsanalys

Rörelserisker och finansiella risker

Riskfaktorer och riskhantering
Byggmaxkoncernens verksamhet liksom all affärsverksamhet är förenad med risker. Hur risker hanteras är av fundamental betydelse för koncernens framgång. Nedan sammanfattas några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Byggmaxkoncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.