Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

15 September 2021
Byggmax Group inför återköpsprogram av egna aktier
Styrelsen för Byggmax Group AB (”Byggmax” eller ”Bolaget”) har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 för att införa ett återköpsprogram av egna aktier. Det maximala belopp för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 200 miljoner kronor.
Byggmax har för närvarande en stark finansiell ställning. Trots investeringar i organisk tillväxt, tilläggsförvärv och utdelning till aktieägare har kassaflöde från verksamheten ytterligare stärkt företagets ställning jämfört med samma tidpunkt föregående år (andra kvartalets utgång). Införandet av ett återköpsprogram av egna aktier syftar till att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Byggmax kommer också efter återköpen av egna aktier att ha en stark finansiell ställning som möjliggör företagets tillväxtstrategi framöver.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från Byggmax med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

· Det belopp som betalas för förvärvade aktier får sammanlagt inte överstiga 200 miljoner kronor.
· Högst 3 049 900 aktier får förvärvas.
· Förvärv av aktier får genomföras från och med den 20 september 2021 till dagen för årsstämma 2022.
· Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
· Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
· I enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2021 får Bolagets innehav av egna aktier inte överstiga fem procent av utestående aktier Bolaget.
· Betalning av aktierna ska ske kontant.

Styrelsens avsikt är att föreslå att de återköpta aktierna ska dras in genom en minskning av aktiekapitalet.

Rapportering kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler. Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida.

Bolagets nuvarande innehav av egna aktier är 0. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget är 60 999 045.

 

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: [email protected]

 

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2021 kl. 20:50.
Ladda ner