Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

24 April 2020
Möjlighet att förhandsrösta vid årsstämman i Byggmax
Styrelsen i Byggmax Group AB (publ) har beslutat att möjliggöra för aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman den 6 maj 2020 genom att förhandsrösta. Syftet är att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) genom att minimera antalet personer i stämmolokalen.
Förhandsröstning sker genom poströstning med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Byggmax uppmanar sina aktieägare att utnyttja denna möjlighet för att på så sätt minska antalet personer som närvarar fysiskt på stämman och därmed risken för spridning av covid-19.

Aktieägare som önskar utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska fylla i och underteckna det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets hemsida (https://om.byggmax.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstämma). Formuläret ska sedan skickas per post till Byggmax Group AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö. Bolaget godtar även att ett ifyllt och undertecknat formulär skickas per e-post till [email protected]

Formuläret ska vara Byggmax tillhanda senast måndagen den 4 maj 2020 kl. 12.00. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman måste ha skett senast kl. 16.00 onsdagen den 29 april 2020 även om aktieägaren väljer att utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Vidare måste aktieägaren vara införd i eget namn i bolagets aktiebok onsdagen den 29 april 2020. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 3 april 2020.

 

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: [email protected]

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: [email protected]