Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

6 May 2021
Stämmokommuniké årsstämma Byggmax Group AB (publ)
Årsstämma i Byggmax Group AB (publ)

Årsstämma i Byggmax Group AB (publ) ägde rum torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.byggmax.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 2,75 kr per aktie, totalt 167 747 373,75 kr. Avstämningsdagen för utbildningen ska vara 10 maj 2021. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen, dvs. den 14 maj 2021.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju. Till styrelseledamöter omvaldes Kjersti Hobøl, Anders Moberg, Daniel Mühlbach, Gunilla Spongh och Lars Ljungälv. Till nya styrelseledamöter valdes Andreas Elgaard och Catarina Fagerholm. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Moberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 775 000 kr till styrelsens ordförande och 325 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 150 000 kr utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 75 000 kr. Till det ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 65 000 kr utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kr.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse auktoriserade revisorn Cesar Moré till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 12 högre befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 640 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 14 december 2026 till teckning av en (1) ny aktie i Byggmax Group AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 125 procent den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Byggmax-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 213 333,33 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 1 procent.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning efter skatt (bonus) som efter individuell skatt ska motsvara högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas med 1/5 årligen med start år efter teckningen, och med sista utbetalningen fem år efter teckning och förutsätter inför varje utbetalning att respektive deltagare är fortsatt anställd i Byggmax-koncernen och innehar de förvärvade teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktier som har tecknats efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att punkt 10 i bolagsordningen kompletteras på så sätt att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
Ladda ner