Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

1 October 2019
Valberedning
Pressmeddelande 2019-10-01 kl 14:00
Byggmax Group AB:s årsstämma 2019 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningen har följande sammansättning:

Peter Anderson från RBC Investor Services Trust
Vegard Søraunet från Verdipapirfonde Odin Sverige
Anders Algotsson från Afa Försäkring
Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
• val av ordförande vid årsstämma,
• antalet styrelseledamöter,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
• beslut om principer för hur valberedning utses. 

Byggmax årsstämma 2020 kommer att äga rum den 6 maj 2020 i Stockholm. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Stockholm den 1 oktober 2019
Byggmax Group AB (publ)
Ladda ner