Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

6 May 2020
Stämmokommuniké årsstämma Byggmax Group AB (publ)
Årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Årsstämma i Byggmax Group AB (publ) ägde rum onsdagen den 6 maj 2020. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Berg, Kjersti Hobøl, Hannele Kemppainen, Anders Moberg, Daniel Mühlbach och Gunilla Spongh. Till ny styrelseledamot valdes Lars Ljungälv. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Moberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden oförändrat ska utgå med 630 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 100 000 kr utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kr. Till det nyinrättade ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 50 000 kr utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 30 000 kr.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse auktoriserade revisorn Cesar Moré till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman antog valberedningens förslag till principer för hur valberedning utses och dess arbete. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.