Regulatoriska pressmeddelanden

Här kan du ta del av Byggmax regulatoriska pressmeddelanden. Det vill säga pressreleaser med finansiell information som kan vara kursdrivande. Övriga pressmeddelanden hittar du under rubriken Icke regulatoriska pressmeddelanden.

22 October 2020
Valberedning
Byggmax Group AB:s årsstämma 2020 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Hans Christian Bratterud från Verdipapirfonde Odin Sverige

Anders Algotsson från Afa Försäkring

Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• val av ordförande vid årsstämma,

• antalet styrelseledamöter,

• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt

• beslut om principer för hur valberedning utses.

Byggmax årsstämma 2021 kommer att äga rum den 6 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Stockholm den 22 oktober 2020

Byggmax Group AB (publ)
Ladda ner