Mer info
Senaste rapporten (2018-10-18)DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018

Regulatoriska pressmeddelanden

9 maj 2018

Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2018

Pressmeddelande 2018-05-09 kl 15:00

Byggmax årsstämma ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2017 ska lämnas med 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 14 maj 2018. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 maj 2018.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ullrika Eliasson och Mikael Norman samt om nyval av Per Strömberg som styrelseledamot. Anders Moberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 2 490 000 kronor att fördelas med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 285 000 kronor till övriga ledamöter. Till det nyinrättade revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode på 100 000 kronor och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti äger utse varsin ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 15.För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.seOm Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 90 butiker i Sverige, 37 butiker i Norge och 10 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

PRESSMEDDELANDEN

Visa följande pressmeddelanden År: Alla 2018201720162015201420132012201120102009