Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Pressmeddelanden

20 oktober 2011

Valberedning

 

Byggmax Group AB:s årsstämma 2011 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen har följande sammansättning:

Fredrik Strömholm från Altor Equity Partners

Mats Gustafsson från Lannebo Fonder

Ytterligare en ledamot kommer att utses som representerar den tredje största direktregistrerade ägargrupperade aktieägaren i bolaget. Så snart ledamoten är utsedd kommer kompletterande information att lämnas.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
· val av ordförande vid årsstämma,
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
· styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
· val av och arvode till revisor (i förekommande fall), samt
· beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

Byggmax årsstämma 2012 kommer att äga rum den 20 april i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se.

Stockholm den 20 oktober 2011

Byggmax Group AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Magnus Agervald, VD
Tel: 076-119 00 20
E-post: magnus.agervald@byggmax.se
Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se 

PRESSMEDDELANDEN

Visa följande pressmeddelanden År: Alla 2019201820172016201520142013201220112010