Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Byggmax Group i korthet

Byggmax Group består av Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. 2017 omsatte Byggmax Group ca 5,3 miljarder kronor och expansionen fortsätter. Den första Byggmax-butiken slog upp portarna 1993 och 17 år senare, 2010, noterades Byggmax Groups aktie på Stockholmsbörsen. Buildor förvärvades i november 2015 och kort därefter, i januari 2016, förvärvades Skånska Byggvaror.

Byggmax Group har etablerat en stark marknadsposition på den svenska gör-det-själv-marknaden och avsikten är att fortsätta växa med god lönsamhet. Detta kommer att ske genom en enkel och effektiv operationell modell och fokuserad tillväxt inom butiksexpansion, e-handel och sortimentsutveckling.

 

Om Byggmax

Byggmax har sedan starten 1993 etablerat sig i både Norge och Finland. Nu finns 134 Byggmax-butiker fördelade på dessa tre länder – och det blir fler varje år. Ända från början har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial av bra kvalitet. Med ett drive-in system där kunden själv kan ta med bilen och lasta sina byggvaror blir ett besök på Byggmax alltid både enkelt och effektivt.


Byggmax positionerade sig tidigt som ett tydligt lågprisalternativ. Genom att konsekvent erbjuda kvalitetsprodukter till lågt pris – oavsett om kunden är hobbysnickare eller proffs. Tidigare har Byggmax fokuserat på ett avgränsat produktsortiment för att alltid kunna tillhandahålla de mest efterfrågade artiklarna för de vanligaste hemmafixarprojekten. Med en kraftigt växande e-handel kan  Byggmax nu erbjuda ett kompletterande sortiment där kunden hittar allt och lite till för hemmafixet.

karta_SV.png

Om Buildor 

Sedan oktober 2015 är Buildor.se en del av Byggmaxfamiljen. Buildor.se lanserades 2013 med målet att göra det enklare och trevligare att handla byggvaror. Buildor erbjuder ett brett sortiment av varierade produktkategorier till marknadens mest konkurrenskraftiga priser inom byggvaror och inredning på nätet. Personlig och snabb kundservice är lika viktigt som att medarbetarna är väl insatta i produkternas funktion och tillbehör för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. Minst lika viktigt som att ha frakter i raketfart, vilket Buildor är kända för. Under slutet av 2016 lanserades Buildor även på den norska marknaden, Buildor.no

Läs mer på buildor.se

 

Om Skånska Byggvaror 

Sedan januari 2016 är Skånska Byggvaror en del av Byggmaxfamiljen. Skånska Byggvaror grundades 1965 och är ett ledande nordiskt e-handelsföretag med en stark och lönsam verksamhet i kategorier relaterade till trädgårdsbyggnader, som t ex uterum och växthus.

Med intern produktutveckling och noggrant utvalda leverantörer skapar Skånska Byggvaror attraktiva produkter som säljs under egna varumärken. Vägen från idé till lansering är och har alltid varit kort. Detta ger Skånska Byggvaror en unik kontroll över sortimentet, såsom kvalité, design och prisvärde. Sedan 2012 säljer Skånska Byggvaror framgångsrikt sina produkter i Norge genom varumärket Grønt Fokus.


Läs mer på skanskabyggvaror.se

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta

Byggmax koncept och affärsmodell

Nedan följer en beskrivning av Byggmaxkonceptet:

 

 • Lågt pris och fokuserat sortiment: Byggmax säljer byggvaror och andra produkter för hemmafixare. Våra produkter har hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Alla kunder får samma låga pris. Med ett begränsat sortiment av 3 000 butiksvaror förenklas administration och förhandling. Byggmax erbjuder även ett mycket större beställningssortiment som beställs från vår e-handel. 
 • Drive-in modell och billiga butikslägen: I vår drive-in modell packar kunderna själva varorna direkt i sin bil, vilket sänker våra kostnader. Butikerna ligger i utkanten av tätorter, där bilburna kunder enkelt kan ta sig in på området.
 • Ständiga förbättringar: Vi utmanar alla processer för att effektivisera arbetet och förbättra resultatet inom alla verksamhetsområden.
 • Stark företagskultur och kostnadsfokus: Grunden i Byggmax företagskultur är ett genuint entreprenörskap. Butikscheferna och alla anställda känner stolthet för det egna ansvarsområdet. Det gör att man värnar om kostnader och nyckeltal för att prestera ett bra resultat. All personal på huvudkontoret arbetar ute i butik minst en gång per år för att bibehålla en närhet till butiksdriften.
 • Webbplats med kundfokus: Det fokuserade sortimentet och den begränsade tiden för rådgivning i butik som möjliggör våra låga kostnader kompletteras digitalt av vår hemsida. Där finner du utförliga instruktioner för de flesta hemma-fixarprojekt samt ett utökat sortiment som just nu omfattar med mer än 30 000 artiklar och som ständigt växer.

 

Affärsmodell

Byggmaxbutikerna i Sverige, Norge och Finland erbjuder prisvärda kvalitetsprodukter för de vanligaste underhålls- och hemmafixarprojekten. Målgruppen är i första hand privatkonsumenter och sortimentet omfattar basbyggvaror såsom virke, isolering, skivmaterial och färg till samma låga pris, oavsett om man är proffs- eller privatkonsument. Med ett fokuserat sortiment får Byggmax stora volymer och kan uppnå skalfördelar inom inköp och logistik.

Sedan starten 1993 har verksamheten präglats av det så kallade Byggmaxkonceptet, som har varit avgörande för bolagets utveckling. Konceptet bygger på det fokuserade produktsortimentet, den resurseffektiva organisationen,den starka företagskulturen och effektiva prissättningsstrategin samt butikernas karaktäristiska utformning och design. I dag har Byggmax en stark marknadsposition, ett vidsträckt butiksnätverk och ett erkänt varumärke.

Byggmax äger inga egna fabriker, utan köper in varor från fristående leverantörer, främst i Norden, men även från övriga Europa och Asien. Byggmax äger inte heller sina butikslokaler utan hyr butikslokaler av internationella och lokala hyresvärdar. Verksamheten leds från servicekontoret i Solna, Sverige. Bolagets affärsmodell ger en plattform för fortsatt organisk tillväxt, både genom expansion av butiksnätverket och ökad jämförbar försäljning per butik. Byggmax har stor ekonomisk påverkan. Vi har drygt 1000 personer anställda under året och möjliggör för många att genomföra sina byggdrömmar.

Bm Affarsmodell

Bilden ovan refererar endast till Byggmax affärsmodell.

Vision och affärside

Byggmax

Vision
Byggmax vision är att bli konsumenternas nummer ett på marknaden för hemmafixare.

Affärsidé
Affärsidén är att sälja byggvaror och andra produkter för hemmafixare till lägsta pris. Att handla på Byggmax ska vara billigt, snabbt, enkelt och vänligt!

 

 

Finansiella mål och strategier

Med en stark affärsmodell och goda förhållanden på den nordiska hemmafixarmarknaden är Byggmax väl positionerat för fortsatt tillväxt, både genom nyetableringar och ökad omsättning i jämförbara butiker.

Byggmax finansiella mål

Byggmax har fastställt långsiktiga finansiella mål för koncernen:

• Organisk omsättningstillväxt om 10 till 15 procent per år.

• EBITDA marginalen ska vara 9 till 10 procent per år.

• Dela ut minst 50% av nettovinsten.


Uppföljning av mål

Byggmax nettoomsättning har ökat med 2,0 procent under 2017. Byggmax-segmentet har kommit längst i genomförandet av den nya strategin. Byggmax-segmentet ökade försäljningen med 4 procent, tog marknadsandelar och uppnådde högsta lönsamheten på fem år. Under året har också Byggmax e-handeln vänts till vinst. Skånska Byggvaror minskade nettoförsäljningen under 2017 med 11 procentenheter, och EBITDA-marginalen exklusive engångskostnader minskade kraftigt. Skånska Byggvarors finansiella utveckling har påverkats av tuffa jämförelsetal, pris- och mix-effekter,  och tidigare minskade investeringar i produktutveckling. Buildor har fortsatt växa starkt under året, samtidigt som lönsamheten förbättrats. För uppföljning av miljömålen hänvisas till Miljörapporten.

EBITDA-marginalen inklusive engångsposter uppgick till 8,4 procent. Resultatet är negativt påverkat av omstruktureringskostnader med 32,3 Mkr för Skånska Byggvaror i syfte att
fokusera på kärnaffären “Garden Living” samt minska driftkostnaden. För att öka lönsamheten i Finland har Byggmax stängt fyra butiker under 2017 och skall öppna en butik under våren 2018, allt i enlighet med den nya strategi som håller på att implementeras. Som en följd av stängningen av de fyra butikerna är
resultatet påverkat av en engångkostnad på 30,9 Mkr. Resultatet är dessutom positivt  påverkat  av återföring av tilläggsköpeskiling Buildor med 33,4 Mkr. Exklusive engångsposter så uppgick EBITDA-marginalen till 8,9 procent.

Tillvaxt 1 2 SV

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i nettoomsättningen på 9,8 procent mätt mellan 2010-2017.

Tillvaxt 2 2 SV

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet på 6,7 procent mätt mellan 2010-2017.

Under 2010 är rörelsemarginalen påverkad av kostnader för börsnoteringen. 2015 uppgick rörelsemarginalen till 8,3 procent exklusive förvärvskostnaderna. Skånska Byggvaror förvärvades 4 januari 2016 och konsoliderades in i koncernen från 1 januari 2016, Resultatet för 2016 är påverkat av omvärdering av tilläggsköpeskilling (112,3 Mkr) kopplat till Skånska Byggvaror Group AB och Buildor AB. 2017 är resultatet påverkat av engångsposter för stängning av fyra Byggmax butiker i Finland (30,9 Mkr) och engångsposter för omstrukturering av Skånska Byggvaror (49,4 Mkr).

Strategier för att uppnå målen
Byggmax Group lanserade en uppdaterad strategi i juni 2017. Den uppdaterade strategin tar utgångspunkt i att företaget idag har en attraktiv position i en god marknad, och ett antal unika styrkor:

 • Starkt Byggmaxvarumärke, som innehar lågprispositionen
 • Unikt butiksformat - med självbetjäning och nära kunderna
 • Stark e-handelsposition
 • Lägsta kostnaderna i branschen
 • Förmåga att leverera tillväxt
 • Stark kultur av kostnadsmedvetenhet och entreprenörskap

Den framtida strategiska inriktningen baseras på två fundament: en enkel och effektiv operationell modell och fokuserad tillväxt baserad på våra styrkor inom butiksexpansion, e-handel och sortimentsutveckling.

Enkel och effektiv operationell modell

Byggmax-koncernen jobbar med ständiga förbättringar. Detta innebär t ex att förbättra den operativa verksamheten genom att ytterligare öka utnyttjandet av stordriftsfördelar    i inköpsfunktionen, genom att hantera större produktvolymer och inköp från lågkostnadsländer. Organisationen ska nå ökad resurseffektivitet genom ständiga förbättringar av affärsprocesserna och minskade omkostnader. Vidare ska Byggmax dra fördel av att nyöppnade butiker blir lönsammare när de når mognad, liksom av ökad försäljning i redan väletablerade butiker.

Under 2017 har Byggmax Group också genomfört ett antal specifika åtgärder för att höja effektiviteten och lönsamheten. Dessa inkluderar att avsluta konceptet ”Design Your Living” och försäljningskanalen till professionella inköpare, att omstrukturera butiksnätet i Finland och att lansera en transformation av Skånska Byggvaror – från byggvaruhandlare till niche-aktör inom ”Garden Living” (uterum, trädgårds- byggnader, växthus, etc.).

Fokuserad organisk tillväxt

Byggmax Group kommer leverera fokuserad tillväxt inom tre huvudsakliga områden:

 • Nya butiker: växa till en identifierad potential om 210 butiker i nuvarande marknader (Sverige, Norge och Finland) och i tillägg testa ett mindre Byggmax-format för att lönsamt växa i mindre orter, ett segment som representerar 20 % av marknaden och med låg Byggmax- närvaro idag. Det mindre formatet lanserades i två nya butiker i Sverige denna sommar i Mariannelund (juli) och Kalix (augusti).

Antal Butiker SV

Diagrammet visar utveckling av antalet butiker sedan starten 1993. Under de senaste fyra åren har Byggmax öppnat i genomsnitt åtta nya butiker per år.

 • E-handel: Byggmax lanserade e-handel redan 2008 och har idag en unik position och möjlighet att vinna inom e- handel framåt. Detta givet Byggmax starka varumärke, starka lågprisposition och breda online-sortiment och möjligheten att använda Byggmax butiksnätverk för att skapa effektivitet i logistik och en omnikanal-upplevelse för kunderna. Byggmax har som målsättning att lönsamt växa snabbare än online-marknaden.
 • Sortimentsutveckling: i tillägg till att kontinuerligt uppgradera sortimentserbjudandet, har Byggmax tagit fram ett Byggmax-koncept för trädgårdsprodukter. Konceptet bygger på Byggmax styrkor: butiksformat med drive-in och enkelt att handla, fokuserat sortiment av kvalitetsprodukter och lägsta möjliga priser. Trädgårds- konceptet testades i två butiker i Sverige denna sommar, i Borlänge (juni) och Vellinge (juli).

 

Organisation

Byggmax organisation ändras från och med 15/4 2017.

Byggmax har en resurseffektiv organisation där de flesta affärsaktiviteter hanteras centralt. Förutom säljstyrkan som är baserad i butiker, hanteras de flesta affärsprocesser från servicekontoret i Solna, funktionsmässigt tvärs över alla varumärken och butiker vilket bidrar till den effektivitet och de stordriftsfördelar som kännetecknar Byggmax affärsmodell. Nedan presenteras Byggmax organisationsstruktur:

Värdedrivande faktorer

Värdedrivande faktorer är saker som påverkar Byggmax utveckling på kort och lång sikt. Nedan följer de som ledningen bedömer har mest relevans. Många faktorer påverkar verksamheten både på kort och lång sikt, och de står då under den kategori där de bedöms ha mest påverkan

Kortsiktiga faktorer

 • Utveckling av inköpspriser – inköpspriserna påverkar Byggmax marginal. Historiskt har marknaden på sikt slussat vidare justeringar i inpriser till kunden.
 • Konkurrenters prissättning – Byggmax prissätter utifrån hur konkurrenterna prissätter med målsättningen att vara billigast. Hur konkurrenterna prissätter påverkar därför marginalen.
 • Kortsiktig utveckling av gör-det-själv-marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv-marknaden, och hur den utvecklas påverkar således bolaget.
 • Väder – Byggmax säljer mycket varor för utomhusbruk varför försäljningen påverkas av väderförhållandena. Säsongsvariationerna är tydligast då bolaget har betydligt högre omsättning under vår, sommar och tidig höst.
 • Tillgänglighet på attraktiva butikslägen – Att etablera nya butiker är en viktig del av Byggmax strategi både på kort och lång sikt och tillgängligheten på nya butikslägen är därför viktigt.


Långsiktiga faktorer

 • Förmågan att behålla den starka företagskulturen – Byggmax kultur är en viktig förklaring till bolagets framgång, och att behålla den är en nyckelfaktor.
 • Förmågan att verkställa bolagets strategi och affärsidé – Att behålla stringens i sortiment och prissättning samt fortsätta att trimma organisationen genom ständiga förbättringar är några av nycklarna till framgång.
 • Förmågan att förnya koncept och strategier när så behövs – Byggmax koncept har varit snarlika sedan starten. Men koncepten har utvecklats över tid, nya idéer har testats och införlivats eller förkastats..
 • Långsiktig utveckling av gör-det-själv marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv marknaden, och hur den utvecklas påverkar bolaget.
 • Utveckling av lågprissegmentets attraktivitet inom gör-det-själv-marknaden – Byggmax agerar i lågprissegmentet. Hur det segmentet utvecklas på lång sikt är därför viktigt.
 • Konkurrenters strategier och genomförandet av dessa – Byggmax verkar på en konkurrensutsatt marknad, och hur konkurrenterna agerar påverkar bolaget.
 • Utveckling på efterfrågan inom uterum – Uterum är en viktig produktgrupp för Skånska Byggvaror, ett av bolagen i Byggmaxgruppen.
 • E-handelns utveckling inom byggvaror – E-handeln är en betydande del av Byggmax försäljning och ett område i vilket Byggmaxgruppen satsar.
 • Hållbar utveckling – Hållbarhet är viktigt för oss på Byggmax och påverkar våra beslut.

Konkurrenter

Nedan presenteras en kartläggning av Byggmax konkurrenter. Byggmax konkurrenter är andra butikskedjor, e-handelsaktörer och inköpsorganisationer samt fristående butiker och grossister.

Svenska marknaden
Den svenska marknaden har dominerats av Beijer samt de lokala byggvaruhandlarna, men det är de internationella kedjorna och framförallt Byggmax som växer snabbt. Flera internationella kedjor expanderar, till exempel Bauhaus och Jem&Fix.

Norska marknaden
Den norska marknaden domineras av några få starka kedjor, med Byggmakker som den största aktören. Dessa kedjor säljer både till privatkonsumenter och proffs. Andra konkurrenter är Maxbo, Coop Bygg och Bygger’n.

Finska marknaden
Den finska marknaden har dominerats av Rautakesko med sitt koncept K-rauta. Endast Bauhaus av de stora internationella spelarna har etablerat sig i Finland på senare år. Andra konkurrenter på den finska marknaden är Starkki och S-gruppen.