Kvantifierbara hållbarhetsrelaterade mål

 
Vår viktigaste påverkan inom hållbarhet är miljön, och inom denna transporter/CO2. Vi har satt upp ett mål att nå en 25% reduktion i koldioxidutsläppet, mätt som utsläpp per transporterat ton, till 2020. Det målet satte vi upp i samband med vår första miljörapport 2009. Under 2017 har arbetet fortsatt med att minska miljöpåverkan och utsläpp av koldioxid per levererat ton. Sedan första mättillfället 2009 har utsläppen av koldioxid minskat med 28% per transporterat ton och vi har nu nått målet i förhand

Vi ser effektiva logistiklösningar som en nyckelfaktor för att minska vår klimatpåverkan. Det är bland annat därför vi satt upp distributionslager i Gävle och Lysekil. Det har möjliggjort för oss att byta lastbilstransporter mot sjötransporter, vilket minskar belastningen på miljön, samt konsolidera leveranser ut till Byggmaxbutikerna. Genom att köpa in via båt istället för lastbilar minskar koldioxidutsläppen och belastningen på trafiksystemet avsevärt

Byggmax har under 2017 beslutat att i fortsättningen endast köpa in eltruckar samt att byta ut de dieseltruckar som är gamla. Förändringen är en del av Byggmax miljöarbete och kommer över tid kraftigt reducera företagets inköp av fossila bränslen.

Byggmax riktlinjer för socialt ansvar omfattar en uppförandekod för leverantörer, etiska riktlinjer, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och mångfalds- och jämställdhetspolicy. Samtliga policydokument finns tillgängliga i sin helhet på Byggmax webbplats.

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85