Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 July 2019
Kvartal 2 Delårsrapport januari - juni 2019
I det andra kvartalet utvecklades Byggmax-koncernen positivt, trots en mer avvaktande marknad: försäljning  och bruttomarginal ökade, kostnadskontrollen  var fortsatt god, Byggmax fortsatte ta marknadsandelar och Skånska Byggvaror ökade lönsamheten för fjärde kvartalet i rad. Resultatet mätt som EBITA var i linje med föregående år.
Andra kvartalet 2019:

  •Nettoomsättningen ökade 3,9 procent till 1 799,0 (1 731,2) Mkr

  •Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,2) procent

  •EBITA exkl. engångsposter var i linje med samma period föregående år och uppgick till 132,9 (135,3) Mkr 

Under första halvåret ökade nettoomsättningen 4,9 procent och EBITA exkl. engångsposter ökade till 55,0 (38,5) Mkr.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15:e juli 2019 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40