Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

28 January 2020
Bokslutskommuniké januari - december 2019
Pressmeddelande 2020-01-28 kl 08.00
Som förväntat hade den tidiga hösten en negativ påverkan på försäljningen i det fjärde kvartalet, men en stark bruttomarginal och god kostnadskontroll ledde till ett rörelseresultat (EBITA) i linje med samma kvartal föregående år.

2019 var ett år i rätt riktning, med bra vinsttillväxt och förbättrat kunderbjudande.
Fjärde kvartalet 2019:

•Nettoomsättningen minskade med 4,9 procent till 949,9 (998,6) Mkr

•Bruttomarginalen ökade till 33,3 (31,3) procent

•EBITA exkl. engångsposter uppgick till -5,7 1 Mkr (-6,4)2 Mkr och EBITA marginalen uppgick till -0,6 (-0,6) procent.

•Styrelsen föreslår utdelning med 1,16 kronor per aktie (föregående år 0,00 kr per aktie).

Under 2019 ökade nettoomsättningen 3,3 procent och  EBITA exkl. engångsposter2 ökade till 269,7 (217,8) Mkr. EBITA marginalen ökade till 5.1 procent (4.3).

Resultatet per aktie för helåret 2019 uppgick till 2,32 kronor.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28:e januari 2020 kl. 08:00
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40