Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

25 januari 2019

Bokslutskommuniké januari - december 2018

Under fjärde kvartalet fortsatte exekveringen av den strategiska planen i hög takt och försäljning och lönsamhet ökade jämfört med föregående år. Försäljningen för koncernen ökade med 5,1 procent, drivet av Byggmax-segmentet. Lönsamheten mätt som EBITDA exkl. engångsposter ökade till 27,5 Mkr, jämfört med 22,1 Mkr samma kvartal föregående år.

För Byggmax-segmentet ökade försäljningen med 9,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år, drivet av strategiska initiativ för att öka tillväxttakten. Under 2018 har vi öppnat 18 nya Byggmax-butiker, 12 Trädgårds-koncept, och fortsatt utveckla vår e-handel. Byggmax försäljning påverkades även positivt av att konsumentmarknaden återgick till viss tillväxt.

För Skånska Byggvaror innebar det fjärde kvartalet avslutningen på ett omställningsår mot en mer fokuserad, modern ledare inom ”Garden living”. EBITDA exkl. engångsposter förbättrades  marginellt i det fjärde kvartalet. För andra halvåret ökade EBITDA-marginalen exkl. engångsposter till 5,5 procent jämfört med 0,6 procent föregående år och målsättningen att avsluta året med ett mindre, mer lönsamt, företag uppnåddes.

1 oktober - 31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 998,6 (950,2) Mkr, +5,1 procent.

  • Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med -3,9 (-1,9) procent. För Byggmax-segmentet ökade nettoomsättningen i jämförbara butiker under kvartalet.

• Bruttomarginalen ökade till 31,3 (31,1) procent.

  • EBITDA uppgick till 27,5 (-1,9) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 27,5 (22,1) Mkr.

  • EBITDA marginalen uppgick till 2,8 (-0,2) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 2,8 (2,3) procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till -16,3 (-59,0) Mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick till -14,4 (-58,3) Mkr.

  • Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-1,0) kr.

1 januari - 31 december

• Nettoomsättningen uppgick till 5 107,8 (5 321,4) Mkr, -4,0 procent.

  • Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med -4,0 (-0,1) procent.

  • Bruttomarginalen minskade till 30,8 (31,0) procent.

  • EBITDA uppgick till 356,1 (444,9) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 346,2 (474,8) Mkr.

  • EBITDA marginalen uppgick till 7,0 (8,4) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 6,8 (8,9) procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 188,1 (271,9) Mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick till 137,6 (194,6) Mkr.

  • Resultat per aktie uppgick till 2,3 (3,2) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015