Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

18 oktober 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2018

Positiva effekter av strategiska satsningar, utmanande externa faktorer

Under tredje kvartalet fortsatte genomförandet av den strategiska planen i hög takt och med goda resultat. Samtidigt påverkades kvartalet av utmanande externa faktorer. Försäljningsutvecklingen påverkades negativt av den heta sommaren och de ökade råvarupriserna för virke fortsatte påverka bruttomarginalen negativt. Försäljningsutvecklingen påverkades även negativt av valet att minska olönsam försäljning i Skånska Byggvaror. Byggmax Group’s nettoomsättning i tredje kvartalet minskade med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år och lönsamheten mätt som EBITDA minskade till 218 (260) Mkr.

Initiativen för att öka tillväxttakten i Byggmax-segmentet ger positiva effekter. Vi har hittills i år öppnat 15 nya butiker, vårt Trädgårds-koncept och vårt nya butiksformat för mindre orter har tagits emot väl av kunderna och vi fortsätter utveckla vår e-handel. Initiativen bidrar väl och i ökande grad till Byggmax försäljning.

Omställningen av Skånska Byggvaror mot en modern ledare inom ”Garden living” fortsätter i högt tempo. Bruttomarginalen är tillbaka på historiskt höga nivåer och kostnaderna minskar enligt lagd omstruktureringsplan. Även om försäljningsutvecklingen påverkats negativt av det ovanligt varma vädret, ökade lönsamheten mätt som EBITDA med 11,3 Mkr jämfört med samma kvartal föregående år till 18,5 (7,2) Mkr.

1 juli - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 712,7 (1 812,8) Mkr, -5,5 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 12,6 (+1,0) procent.

• Bruttomarginalen minskade till 30,7 (31,6) procent.

• EBITDA uppgick till 218,1 (260,1) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 218,1 (266,0) Mkr.

• EBITDA marginalen uppgick till 12,7 (14,3) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 12,7 (14,7) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 175,8 (221,0) Mkr.  

• Resultat efter skatt uppgick till 133,7 (171,9) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 2,2 (2,8) kr.

1 januari - 30 september

• Nettoomsättningen uppgick till 4 109,1 (4 371,2) Mkr, -6,0 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 12,6 (0,3) procent.  

• Bruttomarginalen minskade till 30,7 (31,0) procent.

• EBITDA uppgick till 328,6 (446,8) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 318,7 (452,7) Mkr.

• EBITDA marginalen uppgick till 8,0 (10,2) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 7,8 (10,4) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 204,4 (330,9) Mkr.

• Resultat efter skatt uppgick till 152,0 (252,9) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 2,5 (4,1) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015