Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

16 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018

Positiva effekter av strategiska satsningar, sen start på utomhussäsongen

Under andra kvartalet fortsatte genomförandet av den strategiska planen i hög takt. Vi har hittills i år öppnat tolv nya Byggmaxbutiker, tio Byggmax trädgårdsavdelningar och fortsatt utveckla vår e-handel. Initiativen för att
transformera Skånska Byggvaror genomförs enligt plan.

Satsningarna har gett positiva effekter. De nya butikerna har mottagits väl och bidrar vid utgången av kvartalet signifikant till Byggmax försäljningstillväxt. Vi kan nu också konstatera att de två tillväxtinitiativ som lanserades
sommaren 2017, dvs ett format för mindre orter samt Byggmax trädgårdsavdelning, kommer vara en del av Byggmax framtida erbjudande.

Det andra kvartalet påverkades dock av utmanande externa faktorer. Försäljningen i april påverkades signifikant negativt av den sena säsongsstarten och råvarupriser för virke har ökat markant under våren vilket påverkat
bruttomarginalen negativt. Byggmax Group’s nettoomsättning i andra kvartalet minskade med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år och lönsamheten mätt som EBITDA minskade till 168 (210) Mkr.

1 april - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 1 731,2 (1 775,8) Mkr, -2,5 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 5,9 (-0,3) procent.
• Bruttomarginalen minskade till 30,2 (30,6) procent.
• EBITDA uppgick till 168,0 (210,2) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 166,8 (210,2) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 9,7 (11,8) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 9,6 (11,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 126,6 (171,8) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 96,7 (132,6) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 1,6 (2,2) kr.

1 januari - 30 juni
• Nettoomsättningen uppgick till 2 396,4 (2 558,4) Mkr, -6,3 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 9,6 (-0,1) procent.
• Bruttomarginalen ökade till 30,7 (30,5) procent.
• EBITDA uppgick till 110,5 (186,8) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 100,5 (186,8) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 4,6 (7,3) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 4,2 (7,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 28,6 (109,9) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (81,0) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 0,3 (1,3) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015