Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

20 april 2018

Delårsrapport januari - mars 2018

Under första kvartalet fortsatte genomförandet av den strategiska planen i hög takt. Vi planerar öppna 20 nya Byggmax-butiker under året, 10 Byggmax trädgårdsavdelningar och växa vår e-handel. Transformationen av Skånska Byggvaror har börjat väl.

Genomförda förbättringar gav positiva effekter. Bruttomarginalen stärktes till 32,0 procent, en ökning med 1.7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Kostnadskontrollen var fortsatt god och tillväxten i Byggmax online-unika produktkategorier var över 20%.

Säsongen för utomhusprojekt har dock startat senare än på minst ett årtionde, vilket påverkade marknaden och Byggmax Group’s försäljning negativt. Byggmax Group’s nettoomsättning i första kvartalet minskade 15,0% och lönsamheten mätt som EBITDA minskade till -58 MSEK (-24 MSEK). Historiskt har en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betytt en svag försäljningsutveckling för helåret. Byggmax försäljning av inomhuskategorier har utvecklats väl, vilket tyder på att konsumentintresset för gör-det-själv-projekt fortsatt är högt. 

1 januari - 31 mars

• Nettoomsättningen uppgick till 665,2 (782,6) Mkr, -15,0 procent.

  • Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 16,9 (+0,2) procent.

  • Bruttomarginalen ökade till 32,0 (30,3) procent.

  • EBITDA uppgick till -57,5 (-23,5) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter uppgick till -66,2 (-23,5) Mkr.

  • EBITDA marginalen uppgick till -8,6 (-3,0) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till -10,0 (-3,0) procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till -98,0 (-61,9) Mkr.

  • Resultat efter skatt uppgick till -78,4 (-51,6) Mkr.

  • Resultat per aktie uppgick till -1,3 (-0,8) kr. 

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015