Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

25 januari 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Implementeringen av den nya strategin fortsätter enligt plan. Byggmax-segmentet har kommit längst och genomförandet av de strategiska initiativen har bidragit
positivt till Byggmax-segmentets starka lönsamhetsutveckling under 2017 (justerad EBITDA-marginal +0,7%-enheter). Skånska Byggvaror är mitt i en transformation och kostnadsbasen omstrukturerades i det fjärde kvartalet.

Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av
tidigt höstväder och en svagare NOK. I kvartalet minskade försäljningen med 2,5 procent, påverkat negativt av valutaeffekter (-1,2%-enheters påverkan) och försäljningsutvecklingen i Skånska Byggvaror (-2,4%-enheter påverkan) som i huvudsak beror på aktiva beslut att minska mindre lönsam försäljning. EBITDA-marginalen exklusive engångsposter minskade 0,9 procent, signifikant påverkat av en svagare NOK.

Den underliggande Byggmax-verksamheten utvecklades positivt i kvartalet, med ökad försäljning, ökade marknadsandelar, och ökad lönsamhet.

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 950,2 (974,9) Mkr, -2,5 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 1,9 (-9,1) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (29,8) procent.
• EBITDA uppgick till -1,9 (94,1) Mkr. EDITDA exklusive engångsposter uppgick till 22,1 (30,9) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till -0,2 (9,7) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 2,3 (3,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -59,0 (55,2) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till -58,3 (56,8) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till -1,0 (0,9) kr.

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 5 321,4 (5 219,3) Mkr, +2,0 procent.
• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 0,1 (+0,8) procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,0 (30,6) procent.
• EBITDA uppgick till 444,9 (581,3) Mkr. EBITDA exklusive engångsposter uppgick till 474,8 (469,0) Mkr.
• EBITDA marginalen uppgick till 8,4 (11,1) procent. EBITDA marginalen exklusive engångsposter uppgick till 8,9 (9,0) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 271,9 (391,8) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 194,6 (284,6) Mkr.
• Resultat per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015