Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Finansiella Rapporter

24 januari 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2016

Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med +16% 

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 974,9 (839,3) Mkr, +16,2 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 975,4 Mkr för fjärde kvartalet 2015 och nettoomsättningen var oförändrad jämfört med proforma.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker minskade med 9,1(+16,4) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 29,8 (32,4) procent. Byggmax-segmentets bruttomarginal minskade. Minskningen motsvaras av lägre volymbonus från leverantörer, jämfört med det försäljningsmässigt starka fjärde kvartalet förra året. Bruttomarginalen för Skånska Byggvaror minskade kraftigt till följd av aggressiv prissättning, delvis för att minska överlager, och mix-effekter.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 94,12 (58,0) Mkr. Exklusive omvädering av tilläggsköpeskilling uppgick EBITDA till 30,9 Mkr. Proforma uppgick EBITDA till 68,6 Mkr för fjärde kvartalet 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 9,72 (6,9) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 7,0 procent för fjärde kvartalet 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 55,22 (35,5) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 43,5 för fjärde kvartalet 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 56,8 (26,3) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,4) kr.

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 5 219,3 (4 131,1) Mkr, +26,3 procent. Proforma uppgick nettoomsättning till 4 898,0 Mkr för 2015 och nettoomsättningen ökade med +6,6 procent jämfört mot proforma.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 0,8 (12,8) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (30,6) procent.

• Rörelseresultat före avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) uppgick till 581,32 (415,8) Mkr. Exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick EBITDA till 469,0 Mkr. Proforma uppgick rörelseresultat före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar till 475,4 Mkr för 2015.

• EBITDA marginalen uppgick till 11,12 (10,1) procent. Proforma uppgick EBITDA marginalen till 9,7 procent för 2015.

• Rörelseresultatet uppgick till 391,82 (331,7) Mkr. Proforma uppgick rörelseresultatet till 380,1 för 2015.

• Resultat efter skatt uppgick till 284,6 (259,8) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 4,7 (4,3) kr.

FINANSIELLA RAPPORTER

Visa följande rapporter År: Alla 20192018201720162015