Definition av finansiella nyckeltal


EBITDA: Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar.

EBITDA marginal: EBITDA dividerat med nettoomsättningen

EBITA: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar men före avdrag för nedskrivning av goodwill.

EBIT: Rörelseresultat före räntor och skatt.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal): Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång

Räntetäckningsgrad: EBITDA dividerat med totala räntekostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie: Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med antalet utestående aktier per balansdagen

Rörelsekapital: Delar av tillgångssidan(varulager, kortfristiga fordringar) minus delar av skuldsidan (leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter)

Lagrets omsättningshastighet: Varukostnaden för perioden dividerat med genomsnittligt lager (medelvärdet av ingående och utgående lagervärde).

Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder subtraherat med likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA: Räntebärande skulder exklusive aktieägarlån minus likvida medel dividerat med EBITDA. 

Sysselsatt kapital: Eget kapital adderat med nettoskuldsättning.

Avkastning på sysselsatt kapital: EBITA dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Soliditet/riskbärande kapital: Eget kapital och efterställda aktieägarlån dividerat med totala tillgångar.