Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Aktien

Här kan du se information om Byggmax aktie. Det är 15 minuters fördröjning på aktiekursen.

Frågor

Har du frågor kring detta kontakta:

Prenumerera på information från byggmax


Byggmax integritetspolicy

Om aktien

Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 55 procent av handeln med Byggmax aktie under 2017 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 34,1 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

 

Aktiens utveckling 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr 3,2 4,7 4,3
Eget kapital per aktie, kr 22,3 21,4 18,8
Utdelning per aktie, kr 2,50* 2,40 2,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 5,0 5,5 8,1
Antal utestående aktier, tusental 60 999 60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 861 60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 78%* 51% 50%
Antal aktieägare 16 571 16 945 12 231
Börskurs 31 december 55,0 63,0 87,0
Direktavkastning 4,5%* 3,8% 2,5%

* Utdelning 2017 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Aktieägande

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2018 till 20 333 015 SEK, fördelat på 60 999 045 aktier. Varje aktie har en röst på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2018 till 16 734 stycken.

Nedan är en tabell över de tio största ägarna. Senast uppdaterat 25 januari 2019.

 

 

Namn Antal aktier Innehav (%)
CI Investments, Inc. 6 211 000 10,18%
Odin Forvaltning AS 5 854 476 9,6%
Afa Försäkring 5 172 442 8,48%
FIL Gestion SASU 3 364 000  5,51%
Alantra Asset Management SGIIC SA 2 968 000 4,87%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 955 639 4,85%
Swedbank Robur fonder 2 407 068 3,95%
Unionen 2 000 000 3,28%
Merian Global Investors (UK) Ltd. 1 945 000 3,19%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 880 000 3,08%
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat)- innehållsmässigt 34 757 625 56,98%
Summa övriga ägare 26 241 420 43,02%
Summa 2018-12-31 60 999 045 100,00%

Källa: Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 25 januari 2019.

Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 25,80%
Sverigeboende

55,38%

USA 7,41%
Övriga Norden 11,32%
Övriga Världen 0,09%

 

Utdelningspolicy

Byggmax policy är att utdelningar ska motsvara minst 50 procent av Byggmax nettoresultat för föregående räkenskapsår, med beaktande av Byggmax kapitalbehov, resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2017 om 2,50 kr (2,40) per aktie ska utgå, motsvarande 78 (51) procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelningshistorik 2017 2016 2015
Utdelning per aktie, kr 2,50*  2,40 2,14
Utdelning i procent av
resultat efter skatt
78%*   51% 50%

* Utdelning 2017 är styrelsens förslag till bolagsstämman

Insiderinformation

Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.

Länk till Finansinspektionens insynsregister. Sök på BYGGMAX GROUP AB.

Analytiker

Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande BYGGmax och gör analyser av bolaget och aktien.

Några av dessa är:

ABG Sundal Collier
Andreas Lundberg

Carnegie
Niklas Ekman
 
SEB

Nicklas Fhärm