Incitamentsprogram

IncitamentsprogramIncitamentsprogram

På årsstämman 2019 samt 2021 fattades beslut om att införa optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Byggmax. Priset på teckningsoptionerna motsvarade marknadsvärdet och värderingen gjordes av en oberoende part. Varje teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en aktie i bolaget till en lösenkurs enligt tabellen nedan.

Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet för 2019 löper ut 2024-12-09 och inlösen är möjlig från och med 2024-06-10. Optionsprogrammet för 2021 löper ut 2026-12-14 och inlösen är möjlig från och med 2026-06-15.

  2019 2021
Totalt antal 920 000 480 000
Pris 3,45 6,12
Lösenkurs 47,4 91,2
Löptid 5,5 5,5
Antal deltagare 9 8