Incitamentsprogram

IncitamentsprogramIncitamentsprogram

På årsstämman 2017 samt 2019 fattades beslut om att införa optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Byggmax. Priset på teckningsoptionerna motsvarade marknadsvärdet och värderingen gjordes av en oberoende part. Varje teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en aktie i bolaget till en lösenkurs enligt tabellen nedan. Deltagarna i teckningsoptionsprogramet har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet för 2017 löper ut 2020-12-07 och inlösen är möjlig från och med 2020-06-08. Optionsprogrammet för 2019 löper ut 2024-12-09 och inlösen är möjlig från och med 2024-06-10.

  2017 2019
Totalt antal 954 000 920 000
Pris 4.37 3.45
Lösenkurs  67.5 47.4
Löptid  3.5 5.5
Antal deltagare 26 9