Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Intressenter

Byggmax har kontakt med ett antal olika intressenter. Det är kunder, leverantörer, anställda, politiker, fastighetsägare, grannar, aktieägare, för att nämna några. Principen för att identifiera och välja ut de som Byggmax skall kommunicera med systematiskt, har varit att välja dessa där kommunikationen sker frekvent idag.


Nedan följer en beskrivning av hur Byggmax kommunicerar med de viktigaste intressenterna:

  • Kunder: via reklam, webbplats, kundtjänst, genom de anställda i butik. Denna kommunikation sker dagligen.
  • Leverantörer: via huvudkontoret genom inköp. Denna kommunikation sker dagligen.
  • Anställda: via intranätet, genom chefsstrukturen i bolaget och genom utbildningar. Denna kommunikation sker dagligen. Vidare har med jämna mellanrum sedan 2011 medarbetarundersökningar genomförts.
  • Politiker: Byggmax kontakt med politiska organ och talespersoner är relativt liten. Bolaget är med i en europeisk samarbetsorganisation, EDRA, som har en del kontakter på EU-nivå. EDRA har möten två-fyra gånger per år i vilka Byggmax deltar.
  • Ägare: Byggmax lämnar ekonomiska rapporter varje kvartal. Därtill deltar bolaget i småbolagsträffar anordnade av aktiesparklubbar tre till fem gånger per år, träffar investerare i samband med kvartalsrapporterna samt bjuder in aktieägarna till den årliga bolagsstämman.


Byggmax intressenters kärnfrågor har definierats enligt följande:

  • Kunder: kärnfrågor för kunderna är produkternas kvalité och pris. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.
  • Leverantörer: Byggmax stabilitet som kund och Byggmax ekonomiska påverkan.
  • Anställda: Byggmax stabilitet och attraktivitet som arbetsgivare. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor på Byggmax. Byggmax ekonomiska påverkan.
  • Politiker: Byggmax stabilitet som arbetsgivare och vårt bidrag till samhället i stort. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.
  • Ägare: Byggmax framtida vinstutdelning samt ett hållbart företagande. Anställningsförhållanden och arbetsvillkor hos Byggmax och hos leverantörer. Byggmax miljöpåverkan.

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta