Mer info
Senaste rapporten (2019-04-18)Årsredovisning 2018

Hållbarhet

Byggmax är en del av samhället, och det är därför viktigt att vi bidrar till en hållbar utveckling. Företags samhällsansvar spänner över många olika områden, och är av varierande natur, beroende på företagets verksamhet.

Givet att Byggmax inte har egen tillverkning, utan köper sitt material, och att inköpen sker mestadels i Norden och i Europa, så har vi lagt fokus i vår hållbarhetsrapportering på miljöpåverkan. Genom samarbeten i Europa, t.ex. genom inköpssamarbetet Bricoalliance, kan vi även ta ansvar för våra inköp utanför Europa, trots de förhållandevis små volymer vi köper för i dessa geografier.

Byggmax är även med i den europeiska samarbetsorgansationen för gör-det-själv-handlare, EDRA. Genom denna organisation så deltar vi i dialogen med politiker i Bryssel, samt att vi även samarbetar med våra leverantörer. Att handlare och leverantörer samarbetar är mycket positivt, och t.ex. 2013 signerades ett gemensamt dokument för hur branschen vill att betalningar och betaltider skall upprätthållas.

I vår rapportering, som sker enligt Global Reporting Initiative (GRI), hittar du även annan information om Byggmax ansvar. Vi har satt upp ett mål att nå en 25 procentig reduktion i koldioxidutsläppet, mätt som utsläpp per transporterat ton gods, till 2020. Det målet satte vi upp i samband med vår första miljörapport 2009.

Under 2015 har arbetet fortsatt med att minska miljöpåverkan och utsläpp av koldioxid per levererat ton minskade. Sedan första mättillfället 2009 har utsläppen av koldioxid minskat med 18 procent per transporterat ton. För att kunna nå målet behöver vi sätta in nya åtgärder. Det är bland annat därför vi sätter upp ytterligare ett distributionslager i Gävle. Det kommer möjliggöra för oss att byta lastbilstransporter mot sjötransporter, vilket minskar belastningen på miljön.

Andra områden som utvecklats bra över tid är sophanteringen i butik, till exempel har andelen blandat avfall minskat från elva procent 2009 till fem procent 2015, vilket innebär att mängden sorterat och utsorterat avfall har ökat från 83 procent 2009 till 87 procent 2015. Målet för 2016 är att nå över 20 procent i minskade utsläpp av koldioxid jämfört med 2009 och att fortsätta den positiva utvecklingen inom sophanteringen.

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta