Miljörapport

MiljörapportMiljörapport

Jämfört med föregående år så kan vi under 2018 se att utsläppen av CO2 per transporterat ton gods har ökat. Det härrör till stor del till att andelen båttransporter minskat mot föregående år vilket ger en ökad andel lastbilstransporter och därmed ökade utsläpp per transporterat ton gods. Att andelen båttransporter har minskat något är på grund av minskad andel inköp från Asien, det gör att transportarbetet med båt blir ofrånkomligt lägre. Transportarbetet per ton kan tillskrivas mer inköp nära butikerna samt ökad andel utfrakt från våra centrallager i relation till inkommande gods vilket ger kortare kördistanser totalt sett.

Vi kan även se att mängden transporterat gods fortsatt att sjunka. Detta kan sättas i relation till den minskade omsättningen för Byggmax Group i sin helhet under 2018. Detta genererar totalt sett mindre transporterat gods. I övrigt så har inga ändringar gjorts i beståndet av lokaler, transportsätt eller övergripande orderläggning under årets gång som skulle kunna ha inverkan Byggmax transportutsläpp.

Läs mer om Byggmax miljöarbete i Miljörapporten 2018


Äldre miljörapporter:

Miljörapporten 2017
Miljörapporten 2016
Miljörapporten 2015 
Miljörapporten 2014 
Miljörapporten 2013
Miljörapporten 2012
Miljörapporten 2011
Miljörapporten 2010
Miljörapporten 2009

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85