Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 July 2022
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari- 30 juni 2022
Bra kvartal i nytt marknadsläge
Sammanfattning av det andra kvartalet 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 2 546 (2 833) Mkr, en minskning med 10,1 procent.
• Koncernens jämförbara försäljning minskade med 16,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 32,0 (33,2) procent.
• EBITA uppgick till 254 (456) Mkr, en EBITA-marginal på 10,0 (16,1) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 240 (446) Mkr, en rörelsemarginal på 9,4 (15,8) procent.
• Periodens resultat uppgick till 182 (348) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 3,11 (5,70) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 280 (821) Mkr.
• Under perioden öppnades fyra (fem) butiker.
Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Byggmax Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40