Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 July 2020
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari- 30 juni 2020
BÄSTA KVARTALET NÅGONSIN
SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2020
• Nettoomsättningen ökade till 2 499 (1 799) Mkr, en tillväxt med 38,9 procent.
• Koncernens valutajusterade jämförbara försäljning ökade med 39,2 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 31,1 (30,7) procent.
• EBITA uppgick till 357 (133) Mkr, en EBITA-marginal på 14,3 (7,4) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 347 (123) Mkr, en rörelsemarginal på 13,9 (6,8) procent.
• Periodens resultat uppgick till 268 (87) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 4,39 (1,42) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 254 (788) Mkr.
• Under perioden öppnades sex (åtta) butiker.
• Under andra kvartalet har den finansiella påverkan på Byggmax Group från covid-19-pandemin varit fortsatt positiv.
• Byggmax vinnare i Verdens Gang (VG Norge) prisundersökning för terrassprojekt.

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och information som Byggmax Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40