Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

21 April 2020
Delårsrapport januari–mars 2020
Under covid-19 pandemin har vår högsta prioritet varit medarbetares och kunders hälsa och säkerhet. Vi har parallellt genomfört planen för lönsam tillväxt och upplevt
en ovanligt stark marknadstillväxt.
sammanfattning av det första kvartalet 2020

•  Nettoomsättningen ökade till 879 (715) Mkr, en tillväxt med 22,9 procent.

•  Koncernens jämförbara försäljning ökade med 20,7 procent räknad i lokal valuta.

•  Bruttomarginalen uppgick till 32,7 (33,4) procent.

•  EBITA uppgick till -51 (-78) Mkr, en EBITA-marginal på -5,8 (-10,9) procent.

•  Rörelseresultatet uppgick till -61 (-88) Mkr, en rörelsemarginal på -7,0 (-12,3) procent.

•  Periodens resultat uppgick till -58 (-81) Mkr.

•  Resultatet per aktie uppgick till -0,95 (-1,33) kronor.

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 220 (-27) Mkr.

•  Covid-19 har en utmanande påverkan på vårt samhälle, dock har den finansiella påverkan på Byggmax Group i första kvartalet varit positiv.

•  Byggmax toppar Sustainable Brand Index ranking över hållbara varumärken inom kategorin Bygg och hantverk.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40