Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 July 2021
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari- 30 juni 2021
Rekordresultat och starkare position
SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 2 833 (2 499) Mkr, en tillväxt med 13,4 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen positivt med 0,7 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 8,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,2 (31,1) procent.
• EBITA uppgick till 456 (357) Mkr, en EBITA-marginal på 16,1 (14,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 446 (347) Mkr, en rörelsemarginal på 15,8 (13,9) procent.
• Periodens resultat uppgick till 348 (268) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,39) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 821 (1 254) Mkr.
• Under perioden öppnades fem (sex) butiker.
Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Byggmax Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40