Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

15 July 2021
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari- 30 juni 2021
Rekordresultat och starkare position
SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 2 833 (2 499) Mkr, en tillväxt med 13,4 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen positivt med 0,7 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 8,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,2 (31,1) procent.
• EBITA uppgick till 456 (357) Mkr, en EBITA-marginal på 16,1 (14,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 446 (347) Mkr, en rörelsemarginal på 15,8 (13,9) procent.
• Periodens resultat uppgick till 348 (268) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,39) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 821 (1 254) Mkr.
• Under perioden öppnades fem (sex) butiker.
Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Byggmax Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40