Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

19 October 2021
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 30 september 2021
FORTSATT STARKT MOMENTUM
SAMMANFATTNING AV DET TREDJE KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 2 400 (2 200) Mkr, en tillväxt med 9,1 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen positivt med 0,2 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 2,3 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 34,8 (33,1) procent.
• EBITA uppgick till 406 (335) Mkr, en EBITA-marginal på 16,9 (15,2) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 395 (325) Mkr, en rörelsemarginal på 16,4 (14,8) procent.
• Periodens resultat uppgick till 306 (250) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 5,02 (4,09) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -230 (-311) Mkr.
• Byggmax Group AB har per 31 augusti tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i norska Contera Group,
ägare till detaljhandelskonceptet Right Price Tiles med tolv egna butiker samt två franchise butiker.
• Under perioden öppnades två (tre) butiker.
• Styrelsen för Byggmax Group AB har beslutat att använda bemyndigandet från årsstämman 2021 för att införa
ett återköpsprogram av egna aktier. Det maximala belopp för vilket aktier får återköpas får inte överstiga 200
miljoner kronor.

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40