Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

21 April 2022
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 31 mars 2022
Stark start på 2022
Sammanfattning av det första kvartalet 2022
• Nettoomsättningen ökade till 1 271 (1 111) Mkr, en tillväxt med 14,4 procent.
• Koncernens jämförbara försäljning ökade med 0,8 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 35,5 (33,9) procent.
• EBITA uppgick till -4 (7) Mkr, en EBITA-marginal på -0,3 (0,7) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -18 (-2) Mkr, en rörelsemarginal på -1,4 (-0,2) procent.
• Periodens resultat uppgick till -23 (-11) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,39 (-0,17) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 257 (332) Mkr.
• Under perioden öppnades 2 (2) butiker.
• Byggmax Group AB har per den 1 januari 2022 tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i BygMax A/S,
ett danskt ägarlett e-handelsbolag.
• Byggmax Group har presenterat två ytterligare hållbarhetsmål med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
• Årsstämman hålls den 5 maj 2022 med beslut om bland annat styrelsens förslag till utdelning om 4,00 kronor
per aktie och minskning av aktieantalet till följd av genomfört aktieåterköpsprogram.

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40