Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

20 April 2021
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 31 mars
STARK START PÅ ÅRET
SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 1 111 (879) Mkr, en tillväxt med 26,4 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen negativt med -0,6 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 19,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,9 (32,7) procent.
• EBITA uppgick till 7 (-51) Mkr, en EBITA-marginal på 0,7 (-5,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -2 (-61) Mkr, en rörelsemarginal på -0,2 (-7,0) procent.
• Periodens resultat uppgick till -11 (-58) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,95) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 332 (220) Mkr.
• Byggmax Group AB har per 1 januari tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i Næstved
Lavpris Træ.
• Under perioden öppnades två (noll) butiker samt fyra ytterligare butiker tillkom genom förvärvet av Næstved
Lavpris Træ.
• Byggmax Group har kommunicerat nya finansiella mål för att bättre reflektera bolagets tillväxtambitioner.

 

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40