Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

20 April 2021
Delårsrapport Byggmax Group 1 januari - 31 mars
STARK START PÅ ÅRET
SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 1 111 (879) Mkr, en tillväxt med 26,4 procent. Valutakurseffekter har påverkat
nettoomsättningen negativt med -0,6 procent.
• Koncernens valutakursjusterade jämförbara försäljning ökade med 19,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 33,9 (32,7) procent.
• EBITA uppgick till 7 (-51) Mkr, en EBITA-marginal på 0,7 (-5,8) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -2 (-61) Mkr, en rörelsemarginal på -0,2 (-7,0) procent.
• Periodens resultat uppgick till -11 (-58) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,17 (-0,95) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 332 (220) Mkr.
• Byggmax Group AB har per 1 januari tillträtt förvärvet om 100 procent av aktierna i Næstved
Lavpris Træ.
• Under perioden öppnades två (noll) butiker samt fyra ytterligare butiker tillkom genom förvärvet av Næstved
Lavpris Træ.
• Byggmax Group har kommunicerat nya finansiella mål för att bättre reflektera bolagets tillväxtambitioner.

 

Denna information är sådan som Byggmax är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40