Finansiella rapporter

Byggmax Groups årsredovisning 2021

Byggmax Groups årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning.

Finanisella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

26 January 2022
Bokslutskommuniké Byggmax Group 1 januari - 31 december 2021
Rekordår, redo för 2022
SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET 2021
• Nettoomsättningen ökade till 1 301 (1 222) Mkr, en tillväxt med 6,5 procent.
• Koncernens jämförbara försäljning minskade med 5,6 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 34,8 (34,7) procent.
• EBITA uppgick till 25 (65) Mkr, en EBITA-marginal på 1,9 (5,3) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 12 (55) Mkr, en rörelsemarginal på 0,9 (4,5) procent.
• Periodens resultat uppgick till -22 (25) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (0,41) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -109 (34) Mkr.
• Under perioden öppnades 1 (1) butik.
• Byggmax Group AB har avslutat återköpsprogrammet av egna aktier. Sammanlagt har 2 374 000
egna aktier återköpts, motsvarade ett kapitalbelopp om 200 Mkr.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 4,00 (2,75) kronor per aktie.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2022 kl. 08:00.

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40