Finansiella rapporter

Här hittar du finansiella rapporter från Byggmax. Med anledning av Byggmax arbete med hållbar utveckling trycker vi inte upp årsredovisningar och delårsrapporter utan de finns endast att tillgå i pdf-format.

26 January 2021
Bokslutskommuniké Byggmax Group 1 januari - 31 december 2020
Rekordår 2020, Redo för 2021
SAMMANFATTNING AV DET FJÄRDE KVARTALET 2020
• Nettoomsättningen ökade till 1 222 (950) Mkr, en tillväxt med 28,7 procent.
• Koncernens valutajusterade jämförbara försäljning ökade med 27,8 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 34,7 (33,3) procent.
• EBITA uppgick till 65 (-6) Mkr, en EBITA-marginal på 5,3 (-0,6) procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 55 (-16) Mkr, en rörelsemarginal på 4,5 (-1,6) procent.
• Periodens resultat uppgick till 25 (-20) Mkr.
• Resultatet per aktie uppgick till 0,41 (-0,32) kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 (-309) Mkr.
• Under perioden öppnades 1 (0) butik.
• Under fjärde kvartalet har den finansiella påverkan på Byggmax Group från covid-19-pandemin varit fortsatt
positiv.
• I december 2020 tecknade Byggmax Group AB avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Næstved Lavpristræ
A/S.
• Styrelsen har sedan tidigare föreslagit en utdelning under 2021 om 2,75 kronor per aktie.

 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2021 kl. 08:00.
Ladda ner

Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst 
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40