Definitioner

Här hittar du definitioner uppdelade på branschspecifika nyckeltal och finansiella nyckeltal.

Definition av branschspecifika nyckeltal

Bruttomarginal: Nettoomsättning minus handelsvaror, dividerat med nettoomsättning.

Jämförbara butiker: En jämförbar enhet anses jämförbar från det andra årsskiftet efter det att webbutiken eller den fysiska butiken öppnats. Butiker som flyttas till nya lokaler på existerande plats behandlas på liknande sätt.

Nettoomsättning jämförbara butiker: Nettoomsättning för de butiker som är jämförbara

Definition av finansiella nyckletal

EBITDA: Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar.

EBITDA marginal: EBITDA dividerat med nettoomsättningen

EBITA: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar men före avdrag för nedskrivning av goodwill.

EBIT: Rörelseresultat före räntor och skatt.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal): Rörelseresultat (EBIT) dividerat med nettoomsättning.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång

Räntetäckningsgrad: EBITDA dividerat med totala räntekostnader.

Kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie: Kassaflödet från den löpande verksamheten dividerat med antalet utestående aktier per balansdagen

Rörelsekapital: Delar av tillgångssidan(varulager, kortfristiga fordringar) minus delar av skuldsidan (leverantörsskulder, aktuella skatteskulder, övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter)

Lagrets omsättningshastighet: Varukostnaden för perioden dividerat med genomsnittligt lager (medelvärdet av ingående och utgående lagervärde).

Nettoskuldsättning: Räntebärande skulder subtraherat med likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA: Räntebärande skulder exklusive aktieägarlån minus likvida medel dividerat med EBITDA. 

Sysselsatt kapital: Eget kapital adderat med nettoskuldsättning.

Avkastning på sysselsatt kapital: EBITA dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Soliditet/riskbärande kapital: Eget kapital och efterställda aktieägarlån dividerat med totala tillgångar.