Corporate Social Responsibility

Corporate Social ResponsibilityCorporate Social Responsibility

Byggmax policydokument är baserade på UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag. Nedan följer en genomgång av Global Compacts tio principer, med hänvisning till de styrdokument och policyer där riktlinjerna har införlivats i Byggmax verksamhet.

Mänskliga rättigheter

  • Princip 1: Stödja och respektera de internationella mänskliga rättigheterna inom sfären för företagens inflytande (Uppförandekod leverantörer)
  • Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter (Arbetsmiljöpolicy, mångfelds- och jämnställdhetspolicy)

 

Arbetsrätt

  • Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar (Uppförandekod leverantörer)
  • Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete (Uppförandekod leverantörer)
  • Princip 5: Avskaffa barnarbete (Uppförandekod leverantörer)
  • Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter (Arbetsmiljöpolicy, Mångfalds- och Jämställdhetspolicy samt Uppförandekod leverantörer)

 

Miljö (Miljöpolicy)

  • Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem
  • Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
  • Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

 

Motverka korruption

  • Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning (Uppförandekod leverantörer samt Etiska riktlinjer)

LÄS MER

Byggmax policy för Corporate Social Responsibility omfattar fem dokument:

Kontakta oss
Mattias Ankarberg
VD & Koncernchef Byggmax Group
+46 (0) 76 119 09 85