Styrelseutskott och utskottsarbete

Revisionsutskottet består av Gunilla Spongh (ordförande), Lars Ljungälv och Catarina Fagerholm. Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen.

Utskottet träffar bolagets revisorer tre gånger per år då bland annat revisionsplaner och revisionsrapporter behandlas. Vid mötena med bolagets revisorer ges utskottet möjligheten att möta revisorn utan den verkställande direktörens närvaro.