Riskhantering och känslighetsanalys

Riskhantering och känslighetsanalys

Rörelserisker och finansiella risker

Riskfaktorer och riskhantering
Byggmaxkoncernens verksamhet liksom all affärsverksamhet är förenad med risker. Hur risker hanteras är av fundamental betydelse för koncernens framgång. Nedan sammanfattas några av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som bedöms vara av betydelse för Byggmaxkoncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

1. Marknad

• Förändringar i omsättningen på bostadsmarknaden
• Förändringar i hushållens disponibla inkomst
• Konsumenternas efterfrågan på byggvaror. Bolagets verksamhet är mycket säsongsberoende (se nedan)
• Förändringar i råvarupriser
• Konkurrenternas prissättning
• Utveckling av lågprissegmentet inom gör-det-själv marknaden

Säsongsvariationer 
Byggmaxkoncernens verksamhet påverkas av kraftiga säsongsvariationer styrt av konsumenternas efterfrågan på basbyggvaror. Till följd av vädrets effekt på efterfrågan är Byggmax omsättning och kassaflöde i regel högre under andra och tredje kvartalet, när ungefär två tredjedelar av Byggmax försäljning genereras, och brukar sedan gå ned under fjärde och första kvartalet. Även om säsongsvariationerna inte brukar påverka Byggmax resultat och kassaflöde från år till år kan resultatet och kassaflödet påverkas under år med ovanligt hårda eller milda väderförhållanden, eller med mycket eller lite nederbörd. Byggmax strävar efter att utjämna säsongseffekterna under året, bland annat genom att lansera nya produkter som inte är lika känsliga för säsongsvariationer.


Hantering av marknadsmässiga risker
De mest betydande marknadsmässiga riskerna följs och mäts på månadsbasis, t.ex. så görs prisundersökningar och kundundersökningar varje månad. Vidare så följs prisutvecklingen för underliggande råvaror per produktkategori på månadsbasis. Informationen används i ledningens beslutsfattande.

2. Operativa risker
• Expansion av butiksnätverk beror till stor del på förmågan att hitta tomter och fastigheter som är lämpliga för Byggmax
• Störningar eller brister i IT-system
• Förändringar på hyresmarknaden och i villkoren för befintliga hyresavtal för butikerna
• Förmåga att identifiera och utveckla relationer med kvalificerade leverantörer
• Förmåga att förnya och utveckla koncept 
 

Känslighetsanalys operationella risker

   Förändring (%-enhet), alla andra faktorer oförändrade  Effekt på resultat Mkr efter skatt 2018
Inköpspris  +1%  -27,6
Personalkostnad  +1%  -4,7

Hantering av operativa risker
De mest betydande operativa riskerna följs på månadsbasis, t.ex. så följs leverantörs-situationen och ”pipelinen” för nya butiker på månadsbasis. Informationen används i ledningens beslutsfattande.

3. Finansiella risker

• Tillgodose behovet av rörelsekapital
• Förpliktelser i kreditavtal
• Valutarisk
• Ränterisk
• Legala risker såsom risker kopplat till tullhantering

Finansiell riskhantering
Koncernens övergripande finanspolicy syftar till att identifiera och minimera effekter av finansiella risker. Den praktiska riskhanteringen sköts av Byggmax centrala ekonomiavdelning enligt finanspolicyn som fastställs av styrelsen årligen. De ekonomiska säkringsrelationerna som koncernen etablerat som ett led i sin riskhantering kvalificerar sig inte för säkringsredovisning enligt reglerna i IAS 39. Styrelsen erhåller löpande rapporter om bland annat kassaflöden, skuldnivåer och uppfyllelse av finansiella avtalsvillkor, tillsammans med jämförelser mot budget och prognos.

a) Marknadsrisk

Valutarisk
Byggmaxkoncernens redovisning sker i svenska kronor, men koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark och en del av varuinköpen görs i annan valuta än svenska kronor. Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker på grund av att ogynnsamma förändringar i valutakurser kan påverka resultat, eget kapital och kassaflöde negativt.

Transaktionsexponering i kommersiella flöden
Betalningsflöden i form av leverantörsbetalningar i utländsk valuta orsakar valutaexponering för koncernen. Byggmax har valutaexponering i NOK, viss exponering med anledning av inköp av varor i USD samt i EUR (gällande EUR finns en naturlig säkring i och med försäljningen i EUR på den finska marknaden).

Känslighetsanalys valutarisk för 2018


  Förändring (%-enhet), alla andra faktorer oförändrade  Effekt på resultat (Mkr) 2018  Effekt på resultat (Mkr) 2017
NOK   +/- 10%  +/- 2,4  +/- 2,4
EUR  +/- 10%  +/- 0,4  +/- 0,6
 

Byggmax säkrar valutapositioner som är större än 100 Mkr på årsbasis genom att göra detta löpande kvartalsvis, med 50 procent för de kommande sex månaderna, och ytterligare 25 procent för det kommande kvartalet (det vill säga 75 procent säkras).

Omräkningsexponering vid konsolidering av enheter utanför Sverige
Koncernens resultat påverkas även av valutaeffekter som uppstår på grund av kursutveckling i de olika utländska dotterbolagen och filialernas lokala valutor gentemot den svenska kronan. Omräkningseffekter uppstår även på koncernens eget kapital vid konsolidering av de utländska bolagens och filialernas balansräkningar. Någon kurssäkring för denna risk görs ej.

Ränterisk

Koncernens ränterisk uppstår främst genom långfristig upplåning. Koncernens upplåning löper med rörlig ränta vilket medför en exponering. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. För att minska ränterisken så har koncernen som policy att räntan ska bindas för 50 procent av de återstående banklånen i minst två år. Om räntorna på koncernens upplåning i svenska kronor under 2018 varit 1 procent högre/lägre med alla andra variabler konstanta hade vinsten efter skatt för koncernen för räkenskapsåret varit 8,7 Mkr lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Byggmax bevakar kontinuerligt ränterisken genom att granska resultateffekter för perioden från lån med rörlig ränta. Byggmax har en räntesäkring i form av ett räntetak.
 

Känslighetsanalys ränterisk för 2018

  Förändring (%-enhet), alla andra faktorer oförändrade Effekt på resultat (Mkr) 2018  Effekt på resultat (Mkr) 2017 
Ränta  +1%/- 1%   8,7  6,7

b) Kreditrisk
Byggmax har en mycket låg kreditrisk gentemot koncernens kunder i och med att majoriteten av försäljningen är kontantförsäljning och koncernen fakturerar externa kunder i mindre utsträckning. Kreditexponeringen består främst i upplupna men ännu inte utbetalda bonusar från leverantörer förutom i Skånska Byggvaror som har en större andel fordringar som är exponerade för kreditrisk. Normalt sett har Skånska Byggvaror haft kundförluster under 1%. Ca 95% av kundfordringarna i Skånska Byggvaror kommer från privatpersoner.


c) Likviditetsrisk
Byggmax policy för likviditetsrisk är att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att finansiera den löpande verksamheten. Styrelsen hanterar exponeringen för likviditetsrisk genom att tillse att Byggmax har tillräckliga kreditfaciliteter för att tillgodose verksamhetens framtida behov. Behoven fastställs genom kontinuerlig uppföljning av prognostiserade och faktiska kassaflöden med beaktande av löptider för finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen. Byggmax huvudsakliga kreditfacilitet tillhandahålls av Svenska Handelsbanken genom ett kreditavtal. Avtalet med Svenska Handelsbanken löper till 21 december 2020. Byggmax har uppfyllt Covenant kraven enligt bankavtalet under året.

Storleken av tillgänglig kreditfacilitet ses över regelbundet och är utformade för att med god marginal täcka prognostiserade toppar i bruttoskuldnivån. Per den 31 december 2018 har koncernen en likviditet om 52,5 (40,1) Mkr samt en outnyttjad kreditfacilitet om 275,2 (327,3) Mkr.

Hantering av finansierings-/ kapitalrisk
Byggmaxkoncernen arbetar med att reducera sin kapital-/ finansieringsrisk genom att:
• Etablera tillräckliga kreditfaciliteter i god tid för de behov som kan förutses.
• Övervaka förfallotider för den totala skulden med syfte att matcha amortering emot förväntat kassaflöde.
• Uppfylla nyckeltal enligt finansieringsavtal. Nyckeltalen är räntetäckningsgrad, skuldsättningskvot samt soliditet/riskbärande kapital.
• Optimera arbetande kapital inom koncernen.


Byggmax har inget uttalat mål för soliditeten, däremot finns ett utdelningsmål.

Utvalda risker utifrån sannolikhet och påverkan

Riskhantering

Diagrammet ovan innehåller en sammanställning gällande identifierade risker samt sannolikheten för att dessa inträffar samt storleken på påverkan på lång sikt.

Hallbarhetsrelaterade risker

Diagrammet ovan innehåller en sammanställning gällande identifierade hållbarhetsrisker samt sannolikheten för att dessa inträffar samt storleken på påverkan på sikt.