Incitamentsprogram

Incitamentsprogram Incitamentsprogram

Årsstämman 2017 fattade beslut om att införa optionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Byggmax. Priset på teckningsoptionerna motsvarade marknadsvärdet och värderingen gjordes av en oberoende part. Varje teckningsoption kommer att ge rätt att teckna en aktie i bolaget till en lösenkurs enligt tabellen nedan. Deltagarna i teckningsoptionsprogramet har ingått ett hembudsavtal. Optionsprogrammet för 2017 löper ut 2020-12-07 och inlösen är möjlig från och med 2020-06-08.

  2017
Totalt antal 954 000
Pris 4,37
Lösenkurs  67,5
Löptid  3,5
Antal deltagare 26