Bolagsstämma

BolagsstämmaBolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

Årsstämma 2021

Byggmax Group årsstämma äger rum torsdagen den 6 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Material till Bolagsstämman 2019:
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB publ 2019
Bolagsstämmokommuniké
Fullmaktsformulär 
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsen förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens förslag vid årsstämman
Styrelsens förslag till incitamentsprogram Byggmax Group
Årsredovisning 2018

Material till Bolagsstämman 2018: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB publ 2018
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Information om Per Strömberg
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämmokommuniké
Årsredovisning 2017


Material till Bolagsstämman 2017: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2017
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2016
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämmokommuniké

 

Material till Bolagsstämman 2016: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2016
Årsredovisningen 2015
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavareKallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Ullrika Eliasson från valberedningen
Information om Mikael Norman från valberedningen 
Bolagsstämmokommuniké


Material till Bolagsstämman 2015:
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2015
Årsredovisningen 2014
Bolagsstämmokommuniké
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Hannele Kemppainen från valberedningen
Information om Daniel Mühlbach från valberedningen


Material till Bolagsstämman 2014: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2014
Årsredovisningen 2013
Bolagsstämmokommuniké
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Karin Hygrell Jonsson från valberedningen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare


Material till Bolagsstämman 2013:
Årsstämmoprotokoll 2013.pdf
Bolagsstämmokommuniké
Årsredovisningen 2012
Kallelse till årsstämma 2013
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Valberedningens fullständiga förslag och yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare


Material till Bolagsstämman 2012:
Årsstämmoprotokoll 2012
Årsstämmokommuniké
Årsredovisning 2011
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledandebefattningsinnehavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Kallelse till årstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag och yttrande


Material till Bolagsstämman 2011:
Årsstämmoprotokoll 2011 
Årsstämmokommuniké 2011
Information om Årsstämma 2011
Kallelse till Årsstämma
Förslag avseende styrelse mm
Fullmaktsformulär
Revisorns uttalande
Förslag till vinstutdelning
Förslag till ersättningsriktlinjer
Förslag till incitamentsprogram
Förslag till ändring av bolagsordningen