Bolagsstämma

BolagsstämmaBolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma kallas. I enlighet med bolagsordningen publiceras kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

Rätt att delta i bolagsstämma
Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Sista dagen för aktieägare att anmäla ett ärende till stämman var den 21 mars 2019.

Bolagsstämma 2019 hölls i Stockholm den 9 maj.

Valberedningen har följande sammansättning:

Vegard Søraunet från Verdipapirfonde Odin Sverige

Anders Algotsson från Afa Försäkring

Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se

Material till Bolagsstämman 2019:
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB publ 2019
Bolagsstämmokommuniké
Fullmaktsformulär 
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsen förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens förslag vid årsstämman
Styrelsens förslag till incitamentsprogram Byggmax Group
Årsredovisning 2018

Material till Bolagsstämman 2018: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB publ 2018
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Information om Per Strömberg
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsen förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämmokommuniké
Årsredovisning 2017


Material till Bolagsstämman 2017: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2017
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2016
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämmokommuniké

 

Material till Bolagsstämman 2016: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2016
Årsredovisningen 2015
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavareKallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Ullrika Eliasson från valberedningen
Information om Mikael Norman från valberedningen 
Bolagsstämmokommuniké


Material till Bolagsstämman 2015:
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2015
Årsredovisningen 2014
Bolagsstämmokommuniké
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Hannele Kemppainen från valberedningen
Information om Daniel Mühlbach från valberedningen


Material till Bolagsstämman 2014: 
Protokoll fört vid årsstämma i Byggmax Group AB (publ) 2014
Årsredovisningen 2013
Bolagsstämmokommuniké
Kallelse till årsstämma i Byggmax Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande 
Information om Karin Hygrell Jonsson från valberedningen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare


Material till Bolagsstämman 2013:
Årsstämmoprotokoll 2013.pdf
Bolagsstämmokommuniké
Årsredovisningen 2012
Kallelse till årsstämma 2013
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Valberedningens fullständiga förslag och yttrande
Fullmaktsformulär
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare


Material till Bolagsstämman 2012:
Årsstämmoprotokoll 2012
Årsstämmokommuniké
Årsredovisning 2011
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledandebefattningsinnehavare
Revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Kallelse till årstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens förslag och yttrande


Material till Bolagsstämman 2011:
Årsstämmoprotokoll 2011 
Årsstämmokommuniké 2011
Information om Årsstämma 2011
Kallelse till Årsstämma
Förslag avseende styrelse mm
Fullmaktsformulär
Revisorns uttalande
Förslag till vinstutdelning
Förslag till ersättningsriktlinjer
Förslag till incitamentsprogram
Förslag till ändring av bolagsordningen