Bolagsordning

Bolagsordning för Byggmax Group AB (publ), organisationsnummer 556656-3531, antagen vid årsstämman den 1 april 2011.

1§ Firma
Bolagets firma är Byggmax Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva detaljhandel med byggnadsmaterial, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 18 000 000 kronor och till högst 72 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 54 000 000 och till högst 216 000 000.

5 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier skall vara registrerade i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) kontoföring av finansiella instrument.

6 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7 § Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.

8 § Revisor
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

9 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 

10 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

11 § Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande vid bolagsstämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.