Aktien

Här kan du se information om Byggmax aktie. Det är 15 minuters fördröjning på aktiekursen.

Kontakta oss
Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
46 (0) 76 119 00 40

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 58 procent av handeln med Byggmax aktie under 2020 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 29 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiens utveckling 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr 7,9 2,32  2,3 3,2 4,7 4,3
Eget kapital per aktie, kr 32,3 24,60 22,1  22,3 21,4 18,8
Utdelning per aktie, kr 2,75 0,00 0,00  2,50 2,40 2,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 19,6 4,87 6,4  5,0 5,5 8,1
Antal utestående aktier, tusental 60 999 60 999 60 999  60 999 60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 999 60 999 60 999  60 861 60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 35% 0% 0% 78% 51% 50%
Antal aktieägare 21 282 16 019  16 734 16 571 16 945 12 231
Börskurs 31 december 51,3 26,44 32,0  55,0 63,0 87,0
Direktavkastning 5,4% 0,0% 0,0%  4,5% 3,8% 2,5%
Aktiens utveckling 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr 10,2 7,9 2,32  2,3 3,2 4,7 4,3
Eget kapital per aktie, kr 37,6 32,3 24,60 22,1  22,3 21,4 18,8
Utdelning per aktie, kr 4,0 2,75 0,00 0,00  2,50 2,40 2,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 13,4 19,6 4,87 6,4  5,0 5,5 8,1
Antal utestående aktier, tusental 60 999 60 999 60 999 60 999  60 999 60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 711 60 999 60 999 60 999  60 861 60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 39% 35% 0% 0% 78% 51% 50%
Antal aktieägare 29 875 21 282 16 019  16 734 16 571 16 945 12 231
Börskurs 31 december 89,6 51,3 26,44 32,0  55,0 63,0 87,0
Direktavkastning 4,5% 5,4% 0,0% 0,0%  4,5% 3,8% 2,5%

 

 

Källa: Monitor by Modular Finance AB/ Euroclear

Källa: Monitor by Modular Finance AB/ Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 8 juli 2022.

Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 0,48%
Sverigeboende 97,80 %
USA 0,09 %
Övriga Norden 1,53%
Övriga världen 0,10%
Om aktien

Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 61 procent av handeln med Byggmax aktie under 2018 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 18 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiens utveckling 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr  2,3 3,2 4,7 4,3
Eget kapital per aktie, kr 22,1  22,3 21,4 18,8
Utdelning per aktie, kr 0,00  2,50 2,40 2,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 6,4  5,0 5,5 8,1
Antal utestående aktier, tusental 60 999  60 999 60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 999  60 861 60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 0% 78% 51% 50%
Antal aktieägare  16 734 16 571 16 945 12 231
Börskurs 31 december 32,0  55,0 63,0 87,0
Direktavkastning 0,0%  4,5% 3,8% 2,5%
Aktieägande

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 20 333 015 SEK, fördelat på 60 999 045 aktier. Varje aktie har en röst på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2019 till 16 019 stycken.

Nedan är en tabell över de tio största ägarna. Senast uppdaterat 27 januari 2020.

     
Namn  Antal aktier Innehav (%)
VERDIPAPIRFONDE ODIN SVERIGE 5 934 476 9,73%
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 5 742 913 9,41%
Afa Försäkring 5 202 442 8,53%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 4 987 604 8,18%
BROWN BROTHERS HARRIMAN/LUX 3 363 914 5,51%
UNIONEN 2 400 000 3,93%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET PRI 2 342 040 3,84%
USB SWITZERLAND AG, W81MY 1 195 635 1,96%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 087 351 1,78%
PENSER YIELD 1 075 000 1,76%
     
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat)- innehållsmässigt 33 331 375 54,64 %
Summa övriga ägare 27 667 670 45,36%
Summa 2019-12-31 60 999 045 100,00%


Källa: Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 27 januari 2020.

   
Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 13,63%    
Sverigeboende 61,15%     
USA 4,33%     
Övriga Norden 11,38%     
Övriga Världen 9,50%    
   
 
 
Utdelningspolicy

Byggmax policy är att utdelningar ska motsvara minst 50 procent av Byggmax nettoresultat för föregående räkenskapsår, med beaktande av Byggmax kapitalbehov, resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2017 om 2,50 kr (2,40) per aktie ska utgå, motsvarande 78 (51) procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelningshistorik 2018 2017 2016
Utdelning per aktie, kr 0,00 2,50  2,40
Utdelning i procent av
resultat efter skatt
0,0% 78%   51%
Insiderinformation

Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.

Länk till Finansinspektionens insynsregister. Sök på BYGGMAX GROUP AB.

Analytiker

Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande BYGGmax och gör analyser av bolaget och aktien.

Några av dessa är: 

ABG Sundal Collier
Fredrik Ivarsson

Carnegie
Niklas Ekman
 
SEB
 
Nicklas Fhärm

Kepler Cheuvreux
Markus Borge Heiberg