Aktien

Här kan du se information om Byggmax aktie. Det är 15 minuters fördröjning på aktiekursen.

Kontakta oss
Om ni har frågor så kontakta oss
Helena Nathhorst
CFO Byggmax Group
+46 (0) 76 119 00 40

Om aktien

Byggmax-aktien är noterad för handel vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 2 juni 2010.

Börslistorna är indelade i tre storlekssegment. Byggmax ingår i MidCap segmentet. Cirka 61 procent av handeln med Byggmax aktie under 2018 skedde på Nasdaq OMX Stockholm. 18 procent utgjordes av OTC-handel. OTC-handeln har rapporterats i efterhand till bland annat marknadsplatsen Boat xoff och till Stockholmsbörsen för registrering. Bolagets aktier har ett kvotvärde om 0,33 SEK per styck. Aktierna i bolaget har utfärdats i enlighet med svensk lag. Samtliga aktier i bolaget är fritt överlåtbara och ger lika rätt till andel bolagets tillgångar, vinst, utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.

Aktiens utveckling 2018 2017 2016 2015
Resultat per aktie, kr  2,3 3,2 4,7 4,3
Eget kapital per aktie, kr 22,1  22,3 21,4 18,8
Utdelning per aktie, kr 0,00  2,50 2,40 2,14
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 6,4  5,0 5,5 8,1
Antal utestående aktier, tusental 60 999  60 999 60 737 60 737
Genomsnittligt antal aktier, tusental 60 999  60 861 60 737 60 737
Utdelning i procent av resultatet efter skatt 0% 78% 51% 50%
Antal aktieägare  16 734 16 571 16 945 12 231
Börskurs 31 december 32,0  55,0 63,0 87,0
Direktavkastning 0,0%  4,5% 3,8% 2,5%
Aktieägande

Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2019 till 20 333 015 SEK, fördelat på 60 999 045 aktier. Varje aktie har en röst på bolagsstämma. Antalet aktieägare uppgick per den 30 september 2019 till 16 112 stycken.  

Nedan är en tabell över de tio största ägarna. Senast uppdaterat 10 oktober 2019.

     
Namn  Antal aktier Innehav (%)
RBC Investor Services Trust 6 298 743 10,33%
Verdipapirfonde Odin 5 934 476 9,73%
Afa Försäkring 5 202 442 8,53%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 803 021 6,23%
Brown Brothers Harriman/Lux 3 363 914 5,51%
Unionen 2 400 000 3,93%
Försäkringsbolaget PRI 1 797 576 2,95%
Carneige Fonder 1 573 143 2,58%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 1 511 313 2,48%
AMF - Försäkring och Fonder 1 504 395 2,47%
     
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat)- innehållsmässigt 33 389 023 54,74 %
Summa övriga ägare 27 610 022 45,26%
Summa 2019-09-30 60 999 045 100,00%


Källa: Euroclear

Nedan är en tabell över fördelning av ägandet. Senast uppdaterat 10 Oktober 2019.

   
Ägarkategori Andel av röster (%)
Övriga Europa (exkl. Sverige och Norden) 13,92%    
Sverigeboende 60,18%     
USA 4,32%     
Övriga Norden 11,16%     
Övriga Världen 10,42%    
   
 
 
Utdelningspolicy

Byggmax policy är att utdelningar ska motsvara minst 50 procent av Byggmax nettoresultat för föregående räkenskapsår, med beaktande av Byggmax kapitalbehov, resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för 2017 om 2,50 kr (2,40) per aktie ska utgå, motsvarande 78 (51) procent av koncernens resultat efter skatt.

Utdelningshistorik 2018 2017 2016
Utdelning per aktie, kr 0,00 2,50  2,40
Utdelning i procent av
resultat efter skatt
0,0% 78%   51%
Insiderinformation

Personer med insyn (insiders) är exempelvis styrelseledamöter, VD, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Följ länken nedan för att se vilka som är listade som insiders och för att se deras transaktioner i bolaget.

Länk till Finansinspektionens insynsregister. Sök på BYGGMAX GROUP AB.

Analytiker

Ett antal av aktiemarknadens aktörer följer löpande BYGGmax och gör analyser av bolaget och aktien.

Några av dessa är: 

ABG Sundal Collier
Fredrik Ivarsson

Carnegie
Niklas Ekman
 
SEB
 
Nicklas Fhärm

Kepler Cheuvreux
Markus Borge Heiberg