Mer info
Senaste rapporten (2018-01-25)Bokslutskommuniké januari-december 2017

Byggmax Group i korthet

Byggmax Group består av Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. 2016 omsatte Byggmax Group ca 5,2 miljarder kronor och expansionen fortsätter. Den första Byggmax-butiken slog upp portarna 1993 och 17 år senare, 2010, noterades Byggmax Groups aktie på Stockholmsbörsen. Buildor förvärvades i november 2015 och kort därefter, i januari 2016, förvärvades Skånska Byggvaror.


Byggmax Group har etablerat en stark marknadsposition på den svenska gör-det-själv-marknaden och avsikten är att fortsätta växa med god lönsamhet. Detta kommer att ske genom att expandera butiksnätverket på befintliga marknader, förbättra den operativa driften och genom att driva ständig affärsutveckling.

 

Om Byggmax

Byggmax har sedan starten 1993 etablerat sig i både Norge och Finland. Nu finns knappt 130 Byggmax-butiker fördelade på dessa tre länder – och det blir fler varje år. Ända från början har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial av bra kvalitet. Med ett drive in-system där kunden själv kan ta med bilen och lasta sina byggvaror blir ett besök på Byggmax alltid både enkelt och effektivt.


Byggmax positionerade sig tidigt som ett tydligt lågprisalternativ. Genom att konsekvent erbjuda kvalitetsprodukter till lågt pris – oavsett om kunden är hobbysnickare eller proffs. Tidigare har Byggmax fokuserat på ett avgränsat produktsortiment för att alltid kunna tillhandahålla de mest efterfrågade artklarna för de vanligaste hemmafixarprojekten. Med en kraftigt växande e-handel kan Byggmax erbjuda ett kompletterande sortiment där kunden hittar allt och lite till för hemmafixet.

Karta 2017

Om Buildor 

Buildor.se lanserades 2013 med målet att göra det enklare och trevligare att handla byggvaror online. Hos Buildor hittar kunden ett brett sortiment av varierade produktkategorier – till marknadens mest konkurrenskraftiga priser inom byggvaror och inredning på nätet.


Medarbetarna är väl insatta i produkternas funktion och med en snabb och personlig kundservice får Buildors kunder alltid hjälp på bästa sätt. Buildor är även kända för snabba och smidiga fraktlösningar.


Läs mer på buildor.se

 

Om Skånska Byggvaror 

Skånska Byggvaror grundades redan 1965 och är en expansiv, lönsam och onlinebaserad distanshandlare på gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter. Företaget erbjuder ett noga utvalt och prisvärt sortiment till hemmafixare – huvudsakligen genom sin webbplattform.


Skånska Byggvarors affärsmodell kännetecknas av en hög andel produkter under eget varumärke, kontroll över värdekedjan från produktutveckling till hemleverans samt hög servicenivå oavsett försäljningskanal. Skånska Byggvaror har ett antal butiker och showrooms i Sverige. I Norge finns företaget under namnet Grønt Fokus och i Danmark under namnet Pavillon.


Läs mer på skanskabyggvaror.se

Kontakta oss

Om ni har frågor så kontakta

Vision och affärside

Byggmax

Vision
Byggmax vision är att bli världens bästa byggvaruhandel.

Affärsidé
Affärsidén är att sälja byggmaterial av hög kvalitet till lägsta möjliga pris.

 

Buildor

Vision
Buildors vision är att vara folkets varuhus online för hem och trädgård.

Affärsidé
Buildor har som affärsidé att sälja hem och trädgård online från kända varumärken till konkurrenskraftiga priser.

 

Skånska Byggvaror

Vision
Alla hem ska bli gulgröna!

Affärsidé
Vi erbjuder hemmafixaren ett prisvärt och noga utvalt sortiment med ett unikt hemleveranskoncept.

Byggmax koncept och affärsmodell

Här hittar du en beskrivning av Byggmax koncept.

 

 • Lågt pris och fokuserat sortiment: Byggmax säljer byggvaror av hög kvalitet till lägsta möjliga pris. Alla kunder får samma låga pris. Med ett begränsat sortiment av 3 000 butiksvaror förenklas administration och förhandling. Byggmax erbjuder även ett beställningssortiment som ständigt växer. 
 • Drive-in modell och billiga butikslägen: I vår drive-in modell packar kunderna själva varorna direkt i sin bil, vilket sänker våra kostnader. Butikerna ligger i utkanten av tätorter, där bilburna kunder enkelt kan ta sig in på området.
 • Ständiga förbättringar: Vi utmanar alla processer för att effektivisera arbetet och förbättra resultatet inom alla verksamhetsområden.
 • Stark företagskultur och kostnadsfokus: Grunden i Byggmax företagskultur är ett genuint entreprenörskap. Butikscheferna och alla anställda känner stolthet för det egna ansvarsområdet. Det gör att man värnar om kostnader och nyckeltal för att prestera ett bra resultat. All personal på huvudkontoret arbetar ute i butik minst en gång per år för att bibehålla en närhet till butiksdriften.
 • Webbplats med kundfokus: Det fokuserade sortimentet och den begränsade tiden för rådgivning i butik som möjliggör våra låga kostnader kompletteras digitalt av vår hemsida. Där finner du utförliga instruktioner för de flesta hemma-fixarprojekt samt ett utökat sortiment som just nu omfattar med mer än 30 000 artiklar och som ständigt växer.

 

Affärsmodell

Byggmax äger och driver de knappt 130 butikerna i egen regi. Byggmax erbjuder prisvärda kvalitetsprodukter för de vanligaste underhålls- och hemmafixarprojekten. Målgruppen är i första hand privatkonsumenter och sortimentet omfattar basbyggvaror såsom sågat virke, isolering, verktyg och färg till samma låga pris, oavsett om man är proffs- eller privatkonsument. Byggmax säljer även beställningsvaror på nätet. Detta innebär att det finns fler produkter att beställa via hemsidan än vad som finns i butik. Med ett fokuserat sortiment får Byggmax stora volymer och kan vinna skalfördelar inom inköp och logistik.

Sedan starten 1993 har verksamheten präglats av det så kallade Byggmaxkonceptet, som har varit avgörande för bolagets utveckling. Konceptet bygger på det fokuserade produktsortimentet, den resurseffektiva organisationen,den starka företagskulturen och effektiva prissättningsstrategin samt butikernas karaktäristiska utformning och design. I dag har Byggmax en stark marknadsposition, ett vidsträckt butiksnätverk och ett erkänt varumärke 

Byggmax äger inga egna fabriker, utan köper in varor från fristående leverantörer, främst i Norden, men även från övriga Europa och Asien. Byggmax äger inte heller sina butikslokaler utan hyr butikslokaler av internationella och lokala hyresvärdar. All verksamhet leds från huvudkontoret i Solna, Sverige. Bolagets affärsmodell ger en plattform för fortsatt organisk tillväxt, både genom expansion av butiksnätverket och ökad jämförbar försäljning per butik. Byggmax har stor ekonomisk påverkan. Vi har drygt 1000 personer anställda under året och möjliggör för många att genomföra sina byggdrömmar.

Bm Affarsmodell

Bilden ovan refererar endast till Byggmax affärsmodell.

Finansiella mål och strategier

Med en stark affärsmodell och goda förhållanden på den nordiska hemmafixarmarknaden är Byggmax väl positionerat för fortsatt tillväxt, både genom nyetableringar och ökad omsättning i jämförbara butiker.

Byggmax finansiella mål

Byggmax har fastställt långsiktiga finansiella mål för koncernen:

• Nettoomsättning ska öka med 15 procent per år över tid inklusive förvärv.

• EBITDA marginalen ska vara minst 9 procent per år.

• Dela ut minst 50% av nettovinsten.


Uppföljning av mål

Byggmax har vuxit med 26,3 procent under 2016. Nettoomsättningen ökade med +6,6 procent jämfört mot proforma. Fortsatt tillväxt på den svenska marknaden men utvecklingen är påverkad av ändrade regler för ROT-avdrag och nya amorteringskrav. Både den norska och finska marknaden har växt svagt under året. Skånska Byggvaror fortsätter att visa god tillväxt och Buildor har fortsatt växa starkt under året. Även e-handeln visar god tillväxt, både för Byggmax-segmentet och Byggmax-gruppen som helhet.

EBITDA-marginalen uppgick till 11,1 procent. Resultatet är påverkat av omvärdering av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Skånska Byggvaror samt del av Buildor AB, vilket medfört att övriga rörelseintäkter påverkats med 112,3 Mkr. Exklusive tilläggsköpeskilling så uppgick EBITDA-marginalen till 9,0 procent Byggmax har under året haft ett antal satsningsområden, te x expansionen i Finland, e-handel, DYL och hantverkstjänster. Under 2016 har dessa belastat rörelsemarginalen efter avskrivningar med totalt 2,3 procent.

 Omsättningstillväxt

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i nettoomsättningen på 11,1 procent mätt mellan 2010-2016.

Rörelsemarginaltillväxt

Byggmax har haft en årlig genomsnittlig tillväxt i rörelseresultatet på 7,8 procent mätt mellan 2010-2016.

Under 2010 är rörelsemarginalen påverkad av kostnader för börsnoteringen. 2015 uppgick rörelsemarginalen till 8,3 procent exklusive förvärvskostnaderna. Skånska Byggvaror förvärvades 4 januari 2016 och konsoliderades in i koncernen från 1 januari 2016, Resultatet för 2016 är påverkat av omvärdering av tilläggsköpeskilling (112,3 Mkr) kopplat till Skånska Byggvaror Group AB och Buildor AB.

Strategier för att uppnå målen
För att nå sina finansiella mål har Byggmax definierat följande strategier för att expandera butiksnätverket, förbättra den operativa driften och utveckla verksamheten.

Expansion av butiksnätverket

Byggmax ska över tid öka närvaron i Sverige till cirka 95 butiker, i Norge till cirka 60 butiker samt i Finland till cirka 25 butiker på ekonomiskt attraktiva platser. Byggmax analyserar löpande etableringsmöjligheterna på nya marknader, men ännu har inget beslut
fattats.

Antal Butiker

Under 2016 har femton nya butiker öppnats, varav sex Byggmaxbutiker i Sverige, tre byggmaxbutiker i Norge, en DYL butik i Sverige och fem Skånska Byggvarorbutiker i Sverige. I och med förvärvet inkluderas även Skånska Byggvarors befintliga butiker i diagramet på 2016. Bilden ovan visar hur butiksnätverket har expanderat sedan Byggmax grundades 1993.

 

Operativ optimering

Byggmaxkoncernen ska förbättra den operativa verksamheten genom att ytterligare öka utnyttjandet av stordriftsfördelar i inköpsfunktionen. Detta genom att hantera större produktvolymer och inköp från lågkostnadsländer. Organisationen ska nå ökad resurseffektivitet genom ständiga förbättringar av affärsprocesserna och minskade omkostnader. Vidare ska Byggmax dra fördel av att nyöppnade butiker blir lönsammare när de når mognad, liksom av ökad försäljning i redan väletablerade butiker.

Utveckla verksamheten

Byggmax arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten. IT-stöd och webbplatsen utvecklas varje år i ett flertal projekt med kunden i fokus. Inköp, säljrutiner och marknadsföring utvecklas med hänseende till både privata kunder och professionella hantverkare. E-handel från butik hem till kund lanserades i slutet av 2008 och stort fokus har lagts på att utveckla tjänsten. 2011 utökades e-handeln med beställningsvaror som skickas direkt från leverantör hem till kund. Beställningssortimentet som säljs via e-handel utökas löpande. Byggmax har lanserat försäljning av hantverkstjänster. Byggmax har under 2016 slutfört implementering av det uppdaterade butikskonceptet Byggmax 2.0. Konceptet innebär en bättre planlösning och ett nytt inredningskoncept som möjliggör ett större sortiment och tydligare kommunikation. Byggmax arbetar även med att anpassa sortimentet efter säsongsvariationer med fokus på att sälja mer under årets första och fjärde kvartal.

Skånska Byggvaror arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt sortiment, kunderbjudande, och även den egna produktionen och logistiken. Under 2016 har Skånska Byggvaror lanserat monteringsservice för utvalda produktkategorier, och introducerat den egna unika lösningen för leverans till slutkund i Oslo med omnejd.

Även Buildor arbetar löpande med att utveckla verksamheten, och har under året t ex utökat sortimentet kraftigt och fortsatt förbättrat logistiklösningar, marknadsföring och teknisk plattform. Buildor har även lanserat på den norska marknaden under 2017.

 

Organisation

Byggmax organisation ändras från och med 15/4 2017.

Byggmax har en resurseffektiv organisation där de flesta affärsaktiviteterna hanteras centralt. Förutom försäljningsorganisationen, som är baserad på Byggmax butiker, hanteras de flesta affärsprocesser, däribland Byggmax webbförsäljning på huvudkontoret i Solna funktionsmässigt tvärs över alla butiker. Utöver kontoret i Solna, har Skånska Byggvaror ett kontor i Helsingborg. Nedan presenteras Byggmax organisationsstruktur.

Organisationsschema

Värdedrivande faktorer

Värdedrivande faktorer är saker som påverkar Byggmax utveckling på kort och lång sikt. Nedan följer de som ledningen bedömer har mest relevans. Många faktorer påverkar verksamheten både på kort och lång sikt, och de står då under den kategori där de bedöms ha mest påverkan

Kortsiktiga faktorer

 • Utveckling av inköpspriser – inköpspriserna påverkar Byggmax marginal. Historiskt har marknaden på sikt slussat vidare justeringar i inpriser till kunden.
 • Konkurrenters prissättning – Byggmax prissätter utifrån hur konkurrenterna prissätter med målsättningen att vara billigast. Hur konkurrenterna prissätter påverkar därför marginalen.
 • Kortsiktig utveckling av gör-det-själv-marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv-marknaden, och hur den utvecklas påverkar således bolaget.
 • Väder – Byggmax säljer mycket varor för utomhusbruk varför försäljningen påverkas av väderförhållandena. Säsongsvariationerna är tydligast då bolaget har betydligt högre omsättning under vår, sommar och tidig höst.
 • Tillgänglighet på attraktiva butikslägen – Att etablera nya butiker är en viktig del av Byggmax strategi både på kort och lång sikt, och tillgängligheten på nya butikslägen är därför viktigt.


Långsiktiga faktorer

 • Förmågan att behålla den starka företagskulturen – Byggmax kultur är en viktig förklaring till bolagets framgång, och att behålla den är en nyckelfaktor.
 • Förmågan att verkställa bolagets strategi och affärsidé – Att behålla stringens i sortiment och prissättning samt fortsätta att trimma organisationen genom ständiga förbättringar är några av nycklarna till framgång.
 • Förmågan att förnya koncept och strategier när så behövs – Både Byggmax och Skånska byggvarors koncept har varit snarlikt allt sedan starten. Men koncepten har utvecklats över tid, nya idéer har testats och införlivats eller förkastats.
 • Långsiktig utveckling av gör-det-själv marknaden – Byggmax verkar på gör-det-själv marknaden, och hur den utvecklas påverkar bolaget.
 • Utveckling av lågprissegmentets attraktivitet inom gör-det-själv-marknaden – Byggmax strategi är att bli den största spelaren inom lågprissegmentet i Norden. Hur det segmentet utvecklas på lång sikt är därför viktigt.
 • Konkurrenters strategier och verksställande av dessa – Byggmax verkar på en konkurrensutsatt marknad, och hur konkurrenterna agerar påverkar bolaget.
 • Utveckling på efterfrågan inom uterum – Uterum är en viktig produktgrupp för Skånska Byggvaror, ett av bolagen i Byggmaxgruppen.
 • E-handelns utveckling inom byggvaror – E-handeln är en betydande del av Byggmax försäljning och ett område i vilket Byggmaxgruppen satsar.

Konkurrenter

Nedan presenteras en kartläggning av Byggmax konkurrenter. Byggmax konkurrenter är andra butikskedjor, e-handelsaktörer och inköpsorganisationer samt fristående butiker och grossister.

Svenska marknaden
Den svenska marknaden har dominerats av Beijer samt de lokala byggvaruhandlarna, men det är de internationella kedjorna och framförallt Byggmax som växer snabbt. Flera internationella kedjor expanderar, till exempel Bauhaus och K-rauta.

Norska marknaden
Den norska marknaden domineras av några få starka kedjor, med Byggmakker som den största aktören. Dessa kedjor säljer både till privatkonsumenter och proffs. Andra konkurrenter är Maxbo, Coop Bygg, Optimera, Bygger’n, XL Bygg och Neumann Bygg.

Finska marknaden
Den finska marknaden har dominerats av Rautakesko med sina två koncept K-rauta och Rautia. Endast Bauhaus av de stora internationella spelarna har etablerat sig i Finland på senare år. Andra konkurrenter på den finska marknaden är Starkki och S-gruppen.